Specjalizacje

Ochrona przedsiębiorców

Coraz więcej obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przez państwo oraz nieprzychylne nastawienie jego organów sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z coraz większym ryzykiem. Nie tylko finansowym – niespełnienie stawianych przez prawo wymagań może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną, administracyjną, karną lub karnoskarbową. Zagrożeniem dla przedsiębiorców są także nierzetelni pracownicy, nieuczciwi kontrahenci oraz działający na szkodę podmiotów prawnych członkowie ich organów. Nasza kancelaria posiada grupę ekspertów, którzy wyspecjalizowali się w ochronie przedsiębiorców na każdym z powyższych obszarów.

Prawnicy naszej kancelarii wspierają przedsiębiorców w minimalizowaniu ryzyka prawnego, pomagają przejść przez kontrole i kryzysy oraz naprawić szkody, które zostały wyrządzone przez podmioty państwowe, samorządowe i prywatne. Oferowane przez nas usługi obejmują odpowiedzialność przedsiębiorcy na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, podatkowego oraz międzynarodowego. Zapewniamy niezbędne wsparcie w zderzeniu z aparatem państwowym oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych kontrahentów i współpracowników. Z uwagi na charakter tego typu spraw, nasze działania są szybkie i nastawione na walkę ze wszystkimi zagrożeniami dla interesu przedsiębiorcy. W swojej pracy nie trzymamy się twardych ram wytyczonych przez przepisy procesowe i proponujemy rozwiązania, które uwzględniają cały kontekst sytuacyjny naszego klienta. Stawiamy na nowoczesne metody rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji

  1. Wsparcie prawne w trakcie kontroli prowadzonej przez instytucję państwową lub samorządową oraz wsparcie podczas audytu wykonywanego przez podmiot zewnętrzny.
  2. Obsługa sporów z ZUS, urzędami skarbowymi, inspekcją sanitarną, PFR, UOKIK, NFZ i innymi instytucjami publicznymi.
  3. Reprezentacja w sprawach wykroczeniowych, karnych i karnoskarbowych, zarówno po stronie oskarżonych jak i pokrzywdzonych czynami zabronionymi.
  4. Prowadzenie spraw dotyczących decyzji SANEPID, które ograniczają działalność gospodarczą.
  5. Weryfikacja umów z NFZ, PFR i podmiotami prywatnymi oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w zakresie realizacji kontraktów.
  6. Wsparcie w sporach na tle pracowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących wypadków przy pracy oraz spraw związanych z zakończeniem stosunku pracy.
  7. Pomoc w zakresie postępowań podatkowych i obrona przed zarzutami dotyczącymi wyłudzeń podatkowych.
  8. Prowadzenie negocjacji oraz stosowanie nowoczesnych metod rozwiązywania sporów, których celem jest korzystne i szybkie zakończenie sytuacji kryzysowej.

Skontaktuj się

Beata Bieniek-Wiera

Wspólnik, Adwokat

Beata Bieniek-Wiera

Wirtualnie