Regulamin sprzedaży usług w systemie on-line

§1. Postanowienia ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. KANCELARIA – Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy spółka komandytowaa z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000979764, NIP: 9542538580, REGON: 240280048.
 2. SYSTEM ON-LINE – narzędzie dostępne pod adresem internetowym https://www.kpr.pl umożliwiające zakup Usług oferowanych przez Kancelarię udostępnionych w Systemie on-line.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. FORMULARZ REZERWACJI – dostępny w Systemie on-line formularz, umożliwiający korzystanie z Usługi.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem [dostępny tutaj].
 6. UMOWA – umowa o świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 7. USŁUGA – usługa pomocy prawnej oferowana przez Kancelarię, udostępniona w Systemie on-line. Realizacja Usługi następuje w jednej z dostępnych form, wybranej przez Klienta w toku dokonywania rezerwacji, w szczególności w formie: telefonicznej, video-rozmowy, mailowej, spotkania w siedzibie Kancelarii bądź innej.
 8. DANE OSOBOWE – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie danych osobowych obejmuje także nośniki danych, takie jak dokumenty oraz fotografie.
 9. OPŁATA ADMINISTRACYJNA – opłata pobierana w związku z obsługą systemu w ramach dokonywania rezerwacji, która po wykonaniu Usługi zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Kancelarii za Usługę.

§2. Zasady korzystania z Systemu on-line

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Systemu on-line.
 2. System on-line służy do dokonywania przez Klientów rezerwacji terminu wykonania Usługi. System on-line jest narzędziem ogólnodostępnym, a korzystanie z niego jest całkowicie dobrowolne.
 3. Do korzystania z Systemu on-line nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie mobilne Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
 4. Korzystanie z Systemu on-line nie jest możliwe anonimowo. Skorzystanie z Systemu on-line wymaga podania określonych danych (imię i nazwisko/firma, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) w momencie dokonywania rezerwacji.
 5. Kancelaria ma prawo do dowolnej zmiany zakresu oraz rodzaju Usług oferowanych w Systemie on-line.

§3. Zawarcie Umowy

 1. Klient za pośrednictwem Systemu on-line zawiera z Kancelarią umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej, wybranej przez Klienta spośród Usług udostępnionych w Systemie on-line.
 2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji w Systemie on-line oraz uiszczenie opłaty administracyjnej, powiększonej o należny podatek VAT.
 3. Klient zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Kancelarii wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, a także udzielania wyjaśnień i odpowiedzi. Dokumenty i informacje będą dostarczane w koniecznej formie – według zapotrzebowania Kancelarii – pisemnej, ustnej, pocztą elektroniczną lub faksem.
 4. Klient wypełniając Formularz rezerwacji jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Podane dane winny być prawdziwe, aktualne i poprawne.
 5. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż:

a) dane podane w Formularzu rezerwacji są pełne, zgodne z prawdą, aktualne i nie zawierają błędów oraz innych omyłek pisarskich;

b) jest uprawniony do posługiwania się wskazanymi danymi, jak również podanie danych przez Klienta nie narusza praw osób trzecich;

c) jest świadomy iż podanie danych niezgodnych z prawdą, niepoprawnych lub nieaktualnych może spowodować brak możliwości wykonania Umowy,

d) zapoznał się i akceptuje zasady realizacji Usługi oraz wysokość opłaty administracyjnej;

e) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na treść wszystkich jego postanowień;

f) dobrowolnie zawarł Umowę z Kancelarią w ramach Systemu on-line.

 1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta stanowi jego oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami korzystania z Systemu on-line.
 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu DotPay/Przelewy24.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty administracyjnej, Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z informacją o wybranym terminie i sposobie realizacji Usługi.
 4. Na życzenie Klienta Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty administracyjnej, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie przez Kancelarię faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z późn. zm.).

§4. Odstąpienie od Umowy, zmiana terminu realizacji Usługi

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług prawnych poprzez odwołanie rezerwacji terminu realizacji Usługi na minimum 120 minut przed umówionym terminem jej realizacji, z zachowaniem prawa do otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty administracyjnej.
  W przypadku niedochowania terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, pobrana opłata administracyjna jest bezzwrotna.
 2. Zmiana terminu realizacji Usługi jest możliwa w zależności od dostępności wolnych terminów. Zmiany terminu Klient może dokonać kontaktując się z biurem Kancelarii pod numerem: +48 (32) 6030430. Zmiana terminu realizacji Usługi nie powoduje konieczności ponownego uiszczenia opłaty administracyjnej.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy z zachowaniem terminu wskazanego w pkt. 1 powyżej, Kancelaria dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty administracyjnej w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia, wraz z przesłaniem drogą mailową korekty faktury VAT.

§5. Odpowiedzialność

 1. Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością i według swej najlepszej wiedzy.
 2. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i pełnomocników.
 3. Kancelaria odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, jeśli szkoda pozostaje w związku z uzyskaniem od Klienta jakichkolwiek informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nieotrzymaniem ich w uzgodnionym terminie. Kancelaria nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ziszczenia się ryzyk, na które wskazywała lub uprzedzała o możliwości ich wystąpienia.
 4. Kancelaria zapewniając prawidłowość i ciągłość działania Systemu on-line prowadzi bieżący techniczny nadzór nad jego funkcjonowaniem.
 5. Kancelaria nie ponosi między innymi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta praw osób trzecich – w związku z korzystaniem z Systemu on-line;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu Systemu on-line lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższą;

c) szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

d) szkody wynikłe z wadliwości lub braku kompatybilności urządzenia końcowego Klienta.

 1. Zwolnienie Kancelarii z odpowiedzialności za szkodę, określone w pkt. 5 Regulaminu, następuje w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z późn. zm.) oraz z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Kancelaria jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych określa Polityka prywatności [dostępna tutaj].
 3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych wymaganych w Formularzu rejestracji jest warunkiem zawarcia Umowy. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Systemu on-line Klient może zgłaszać:

– listownie pod adresem: Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice;

– mailowo na adres – biuro@kpr.pl

 1. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres nadawcy. Kancelaria zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej oraz Systemu on-line spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów pomiędzy Kancelarią a Klientem na drodze polubownej, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według miejsca siedziby Kancelarii.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2020 r.