Usługi

Fuzje i przejęcia, badania Due Diligence

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną inwestycji kapitałowych, polegających na przejmowaniu podmiotów gospodarczych w formie ich zakupu i/lub połączenia z firmą nabywającą, a także procesów prywatyzacji spółek należących do Skarbu Państwa. Oferujemy pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie tego rodzaju projektów.

Za szczególnie cenne uważamy doświadczenie Kancelarii w przeprowadzaniu badań due diligence, pozwalających rzetelnie ocenić potencjał i ryzyko inwestycji kapitałowych. W due diligence rola Kancelarii nie ogranicza się tylko do aspektów prawnych. Wykorzystując posiadane doświadczenie z przeprowadzanych badań, oferujemy także kompleksowe due diligence, obejmujące również zagadnienia podatkowe, ochrony środowiska oraz analizę działalności operacyjnej badanego podmiotu, stojąc na czele konsorcjum firm, które specjalizują się w poszczególnych obszarach.

W przypadku gdy Klientem Kancelarii jest firma przejmowana, doradzamy przy tworzeniu i negocjowaniu z inwestorami umów inwestycyjnych, określających zasady nabywania przez inwestora udziałów lub akcji oraz wzajemne zobowiązania stron.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Współpracę w poszukiwaniu podmiotów, które mają być przedmiotem akwizycji.
 • Kompleksowe doradztwo oraz wsparcie negocjacyjne w procesie nabywania podmiotów należących do Skarbu Państwa.
 • Dokonywanie wstępnych analiz stanu prawnego i majątkowego.
 • Tworzenie strategii przejęcia spółek, w tym także obejmujących działania inwestora w sytuacji braku zgody ze strony zarządu oraz innych organów firmy przejmowanej (tak zwane wrogie przejęcia).
 • Przeprowadzanie szczegółowych badań przejmowanych podmiotów w oparciu o dokumentację oraz o wizje lokalne, zakończone sporządzaniem raportów oraz oceną ryzyka inwestycji kapitałowych (due diligence).
 • Reprezentowania Klientów podczas negocjacji z instytucjami finansowymi.
 • Sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych.
 • Doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, zarówno po stronie inwestora jak i podmiotu przejmowanego.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych przejmowanych spółek, w tym projektów zmian w umowach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w statutach spółek akcyjnych.
 • Wdrażanie nowego ładu korporacyjnego.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przed organami nadzoru finansowego.
 • Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach w zakresie zgłaszania zamiaru koncentracji.
 • Przygotowywanie ofert nabycia udziałów/akcji spółek Skarbu Państwa.

Koordynator

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Eksperci

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura

Ewa Lejman-Widz

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman-Widz