Usługi

Fuzje i przejęcia, badania Due Diligence

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną inwestycji kapitałowych, polegających na przejmowaniu podmiotów gospodarczych w formie ich zakupu i/lub połączenia z firmą nabywającą, a także procesów prywatyzacji spółek należących do Skarbu Państwa. Oferujemy pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie tego rodzaju projektów.

Za szczególnie cenne uważamy doświadczenie Kancelarii w przeprowadzaniu badań due diligence, pozwalających rzetelnie ocenić potencjał i ryzyko inwestycji kapitałowych. W due diligence rola Kancelarii nie ogranicza się tylko do aspektów prawnych. Wykorzystując posiadane doświadczenie z przeprowadzanych badań, oferujemy także kompleksowe due diligence, obejmujące również zagadnienia podatkowe, ochrony środowiska oraz analizę działalności operacyjnej badanego podmiotu, stojąc na czele konsorcjum firm, które specjalizują się w poszczególnych obszarach.

W przypadku gdy Klientem Kancelarii jest firma przejmowana, doradzamy przy tworzeniu i negocjowaniu z inwestorami umów inwestycyjnych, określających zasady nabywania przez inwestora udziałów lub akcji oraz wzajemne zobowiązania stron.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Współpracę w poszukiwaniu podmiotów, które mają być przedmiotem akwizycji.
 • Kompleksowe doradztwo oraz wsparcie negocjacyjne w procesie nabywania podmiotów należących do Skarbu Państwa.
 • Dokonywanie wstępnych analiz stanu prawnego i majątkowego.
 • Tworzenie strategii przejęcia spółek, w tym także obejmujących działania inwestora w sytuacji braku zgody ze strony zarządu oraz innych organów firmy przejmowanej (tak zwane wrogie przejęcia).
 • Przeprowadzanie szczegółowych badań przejmowanych podmiotów w oparciu o dokumentację oraz o wizje lokalne, zakończone sporządzaniem raportów oraz oceną ryzyka inwestycji kapitałowych (due diligence).
 • Reprezentowania Klientów podczas negocjacji z instytucjami finansowymi.
 • Sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych.
 • Doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, zarówno po stronie inwestora jak i podmiotu przejmowanego.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych przejmowanych spółek, w tym projektów zmian w umowach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w statutach spółek akcyjnych.
 • Wdrażanie nowego ładu korporacyjnego.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przed organami nadzoru finansowego.
 • Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach w zakresie zgłaszania zamiaru koncentracji.
 • Przygotowywanie ofert nabycia udziałów/akcji spółek Skarbu Państwa.

Koordynator

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Eksperci

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman