Aktualności

Czy przychody polskiej fundacji rodzinnej z tytułu udziału w transparentnej podatkowo spółce typu Societe en commandite speciale („SCSp”) z siedzibą w Luksemburgu będą w Polsce zwolnione z CIT?

Zagadnienie to było niedawno przedmiotem analizy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) w interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2023 r., sygnatura: 0111-KDIB1-2.4010.506.2023.2.AW.

Za nieprawidłowe uznał Dyrektor KIS stanowisko wnioskodawcy, który w uzasadnieniu wniosku dowodził, iż przychody fundacji rodzinnej z tytułu udziału w zyskach spółki transparentnej podatkowo (SCSp) z siedzibą w Luksemburgu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT.

Jakie główne argumenty wskazał w uzasadnieniu Dyrektor KIS?

  • Udział w transparentnej podatkowo spółce typu SCSp z siedzibą w Luksemburgu nie wpisuje się w zakres dozwolonej działalności prowadzonej przez fundację rodzinną w myśl art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.
  • Zdaniem Dyrektora KIS uczestnictwo w transparentnej podatkowo spółce nie zostało wymienione w dozwolonym katalogu prowadzonej działalności przez fundację rodzinną.
  • Przychód z tytułu udziału w spółce transparentnej podatkowo typu SCSp z siedzibą w Luksemburgu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 CIT i podlega opodatkowania na podstawie art. 24r CIT.
  • Analizując treść art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej – Dyrektor KIS doszedł do wniosku, iż transparentna spółka typu SCSp z siedzibą w Luksemburgu nie jest podmiotem o podobnym charakterze do spółek handlowych, tym bardziej do funduszy inwestycyjnych czy też spółdzielni.
  • Spółki handlowe, do których może przystąpić fundacja rodzinna (z pominięciem spółki partnerskiej) są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT. Również spółka jawna do której przystąpi fundacja rodzinna staje się podatnikiem podatku CIT. Powyższe nie dotyczy zagranicznej spółki transparentnej podatkowo, której status transparentnej podatkowo nie ulega zmianie.
  • W świetle regulacji ustawy o fundacji rodzinnej, spółka transparentna podatkowo nie może być uznana za podmiot o podobnym charakterze do spółek handlowych, w tym również funduszy inwestycyjnych czy też spółdzielni.
  • Reasumując, zdaniem Dyrektora KIS, przychody fundacji rodzinnej z tytułu udziału w transparentnej podatkowo spółce typu SCSp z siedzibą w Luksemburgu nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Nasz komentarz: nie zgadzam się z interpretacją przyjętą przez Dyrektora KIS, w mojej opinii przepisy CIT oraz ustawy o fundacjach rodzinnych nie stawiają takich warunków dla zwolnienia z CIT jakie zostały wyinterpretowane przez Dyrektora KIS. Nie budzi mojej wątpliwości, iż spółka typu SCSp z siedzibą w Luksemburgu, jest podmiotem o podobnym charakterze do spółek handlowych. Niedługo przekonamy się czy w sprawie tej wypowie się właściwy wojewódzki sąd administracyjny.

Autor

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman