Aktualności

Wydłużanie terminów w dobie koronawirusa: JPK_VAT i CRBR

„Przesuwamy terminy: z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowego JPK_VAT z deklaracją; z 13 kwietnia do lipca 2020 r. zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego” – taki wpis w dniu 1 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów zamieściło na swoim profilu na Twitterze.

Wydłużenie terminów wprowadza ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca ws. COVID-19).

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest rejestrem publicznym, nieodpłatnym, stworzonym po to, by ujawnić skomplikowane nierzadko struktury powiązań kapitałowo-właścicielskich w spółkach, a tym samym zapobiegać przestępstwom z wykorzystaniem mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jak pisałam w poniższym artykule:

obowiązek rejestracji w CRBR został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w dniu 13 października 2019 r. Pierwotnie przepisy ustawy wprowadzającej tę instytucję zakładały, że podmioty istniejące przed jej wejściem w życie, a obowiązane do dokonania wpisu zrealizują go w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy, tj. najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na aktualną sytuację wywołaną koronawirusem termin okazał się trudny do utrzymania, przez co ustawodawca objął go regulacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przepis art. 52 ustawy zmieniającej ws. COVID-19 wydłużył termin zgłoszenia do 9 miesięcy, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.

Za zaniechanie zgłoszenia grożą wysokie kary pieniężne – nawet 1.000.000 zł.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Co istotne, aktualnie w fazie opiniowania jest projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330901).

Projekt ustawy dokonuje częściowego wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. L 156 z 19.06.2018, str. 43) (dalej: 5AMLD), której termin implementacji upłynął 10 stycznia br. Polski ustawodawca nie zdążył wprowadzić zmian w terminie, a ułatwieniem z całą stanowczością nie będzie stan epidemii wywołanej koronawirusem.

Gdzie spodziewać się zmian?

Projekt m.in.: rozszerza katalog instytucji obowiązanych o przedsiębiorców-kolekcjonerów dzieł sztuki i antyków – w zakresie obrotu i pośrednictwa w obrocie oraz doprecyzowuje definicję beneficjenta rzeczywistego oraz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, wdraża on zasadnicze cele i założenia 5AMLD:

  1. doprecyzowanie przepisów dotyczących działań podejmowanych przez podmioty zobowiązane w odniesieniu do relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
  2. poprawa wykrywania transakcji podejrzanych wykonywanych przy użyciu walut wirtualnych;
  3. ograniczenie wykorzystania anonimowych instrumentów przedpłaconych;
  4. poprawa dostępu jednostek analityki finansowej do informacji pozostających w dyspozycji podmiotów zobowiązanych oraz zwiększenie możliwości wymiany tych informacji;
  5. stworzenie uprawnionym organom możliwości szybkiego dostępu do informacji o tożsamości posiadaczy rachunków bankowych oraz płatniczych;
  6. zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym oraz porozumień prawnych.

JPK_VAT

JPK_VAT łączy w sobie dwie deklaracje dotychczas składane przez dużych przedsiębiorców oddzielnie:

  • Ewidencja VAT przedsiębiorcy za dany okres, czyli zestawienie informacji o kupnie i sprzedaży;
  • Deklaracja VAT-7 lub VAT-7K.

Zamiana dwu dokumentów na jeden to mniej formalności dla przedsiębiorców i odciążenie w zakresie obowiązku sprawozdawczego – z jednej strony, z drugiej – ułatwienie kontroli dla organów skarbowych. Pierwotnie JPK_VAT miał wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., jednak ustawa zmieniająca ws. COVID-19 wydłużyła ten termin do dnia 1 lipca 2020 r.

W stosunku do przedsiębiorców innych niż duzi aktualnie obowiązek ten również przewiduje się na 1 lipca 2020 r.

 

aplikant adwokacki Dominika Bielecka

radca prawny Jarosław Rudy