Aktualności

Prawa konsumenta w świetle rękojmi i gwarancji

Co z tą rękojmią i gwarancją, czyli jakie przysługują prawa konsumentowi, gdy pralka się zepsuje?

Załóżmy, że nasza pralka odmówiła posłuszeństwa, nasuwa się więc pytanie: jakie prawa przysługują konsumentowi w takiej sytuacji? Rozważmy zatem bliżej kwestie rękojmi i gwarancji.

Rękojmia jako fundament praw konsumenta, chroniący go przed wadliwymi produktami.

Przypomnijmy sobie, co to w ogóle jest ta cała rękojmia. W najprostszych słowach to odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej. Nowa zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy o prawach konsumenta z dnia 1 stycznia 2023r. ma zastosowanie do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta. Prawodawca wprowadzając zmiany przepisów, zmienił również ich źródło prawne. Pamiętajmy, iż od stycznia 2023r. interesanci będą korzystać z ustawy o prawach konsumenta, a nie tak jak do tej pory z przepisów uregulowanych w ustawie z 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny.

Wyodrębnienie pojęcia braku zgodności towaru z umową.

W myśl tych przepisów towar zgodny z umową to towar, który spełnia określone kryteria. Wyszczególniony został tutaj między innymi opis, rodzaj, a także jego przydatność do szczególnego celu, czy do celów, do których zazwyczaj jest używany. Równocześnie należy wspomnieć, iż towar ten winien być dostarczany do konsumenta z opakowaniem, akcesorium i instrukcjami. Jak możemy zauważyć, to tylko część znacznie większego katalogu przesłanek o zgodności towaru z umową. Ustawodawca zdecydował się na taki zabieg, aby zapewnić nam pełniejszą ochronę w ramach rękojmi. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorca nie odpowie za brak zgodności towaru z umową, w przypadku gdy konsument został wyraźnie poinformowany o tym, iż konkretna cecha towaru, odbiega od wymogów zgodności z umową lub wyraźnie i konkretnie zaakceptował brak jakiejś cechy towaru.

Prawa konsumenta w ramach rękojmi.

Przełóżmy więc teorię na praktykę. Jeśli nasza nowo zakupiona pralka okaże się wadliwa lub niezgodna z umową, mamy prawo domagać się jej naprawy lub wymiany, a dopiero po odmowie sprzedawcy możliwości obniżenia ceny, czy odstąpienia od umowy. Składając roszczenie z tytułu wad towaru, sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni, jej brak skutkuje uznaniem tego żądania w zakresie i treści wskazanym w reklamacji.

Gwarancja jako dodatkowa ochrona konsumenta.

Gwarancja jest zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na inny w razie, gdyby w czasie jego używania, ujawniły się jakieś wady. Zapewnia ona okres ochrony za zakupiony produkt, który zależy od woli gwaranta. Przyjmuje się, że wynosi on 2 lata, od dnia wydania towaru konsumentowi. Wymienienie wadliwego towaru przez gwaranta na nowy bądź dokonanie przez niego istotnych napraw, jest równe z otwarciem nowego biegu terminu gwarancji. W innych przypadkach gwarancja zostaje wydłużona o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Otwarty katalog obowiązków gwaranta

Kodeks Cywilny nie określa ogólnego katalogu obowiązków gwaranta wobec kupującego. Zakres jego odpowiedzialności reguluje oświadczenie gwarancyjne, w którym gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki. Najczęściej, oświadczenie obejmuje naprawę lub wymianę towaru w ramach gwarancji.

Podsumowanie

W przypadku problemów z naszą zakupioną pralką, nie pozostajemy bezradni. Prawo przewiduje dla nas instrumenty, które chronią nasze prawa jako konsumentów. W razie stwierdzenia wady towaru rękojmia stanowi podstawę dochodzenia naszych roszczeń przed sprzedawcą. Gwarancja natomiast stanowi dodatek, który zwiększa tę ochronę.

Jednym z kluczowych kroków, o ile nie najważniejszym, jest zachowanie paragonu lub innych dowodów zakupu, które ułatwią rozwiązanie problemu, gdy nasza pralka zdecyduje się odmówić posłuszeństwa.

Złota rada od naszego zespołu: Zgłaszając problemy twojej pralki, zawsze powołuj się na rękojmię!

 

Autor: Jarosław Rudy, Zuzanna Bierut

Autor

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy