Aktualności

Działalność pro bono dla przedsiębiorców w roku 2020 r.

Maj to czas podsumowań podatkowych, a my podsumowujemy naszą działalność pro bono na rzecz przedsiębiorców w 2020 r. Okazuje się, że zrobiliśmy tego bardzo dużo. Wiemy, że pandemia COVID to dla przedsiębiorców szczególnie trudny czas, dlatego Kancelaria „Żyglicka i Wspólnicy” nie zostawiła Państwa samych z problemami. Pomagaliśmy Państwu pro bono w następujących projektach:

Praca pro bono dla przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

 1. Zespół Kancelarii w liczbie kilkunastu osób w 2020 r. stale udzielał darmowych porad prawnych dla przedsiębiorców w zakresie tarczy antykryzysowej w ramach projektu #RatujBiznes.
 2. Kancelaria jest autorem licznych wniosków oraz zapytań w zakresie interpretacji przepisów prawa dotyczących tworzenia i realizacji tzw. tarcz antykryzysowych.
 3. Wspólnik kancelarii Izabella Żyglicka jest aktywnym członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, której celem jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców; monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP; diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP; Odbyło się kilkanaście posiedzeń Rady Przedsiębiorców, w których Mec. Izabella Żyglicka brała aktywny udział, w tym wypowiadała się w istotnych dla przedsiębiorców kwestiach oraz przygotowywała projekty ustaw.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców – RIG Katowice – Mec. Izabella Żyglicka (wspólnik kancelarii), podjęła na rzecz przedsiębiorców pro bono następujące inicjatywy:

 1. 13.10.2020 r. – wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UD49) oraz złożenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1. 29.04.2020 r. Złożenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tzw. „małego ZUS-u”
 1. 3.04.2020 r. Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie tego czy przedsiębiorca korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON będzie mógł równocześnie ubiegać się o pomoc, jaką przewiduje art. 15g ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej.
 1. 3.0.4.2020 r. Wystąpienie do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zajęcia stanowiska odnoszącego się do wejścia
  w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom niepełnosprawnym.
 1. 08.04.2020 r. wystąpienie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które zrodziło u przedsiębiorców szereg wątpliwości dotyczących zasad korzystania z form pomocy jakie daje ww. ustawa. Dostosowanie ustawy do zmieniających się warunków i obniżenie wymiaru czasu pracy.
 1. wystąpienie do Prezesa ZUS z obszernym pismem i interwencją w sprawie konieczności zgłaszania w formie papierowej pełnomocnictwa ZUS-PEL, by następnie móc złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (RDZ), który zgodnie z nowelizacją przepisów, wprowadzoną tzw. tarczą 4.0 (tj. art. 77 pkt 65 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. poz. 1086) może być obecnie złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.
 1. wystąpienie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z obszernym pismem i opracowaniem w przedmiocie nieprawidłowej praktyki Polskiego Funduszu Rozwoju, w związku z realizacją rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” (dalej: „Tarcza 2.0” lub „Program”) m.in. polegającej na uniemożliwieniu Beneficjentom (tj. podmiotom będącym Mikrofirmą, MŚP lub Dużym Przedsiębiorcą, którym PFR udzielił Subwencji Finansowej, zgodnie z § 2 Regulaminu Programu) skutecznego odwołania się od odmowy wypłaty Subwencji Finansowej przez Polski Fundusz Rozwoju (dalej: „PFR”),
 1. wystąpienie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie poparcia inicjatywy co do możliwości zapłaty dobrowolnego ZUS. W wystąpieniu Mec. Izbaella Żyglicka wniosła o lobbowanie w tematach:
 • karencyjności i możliwości częściowego umorzenia spłaty zobowiązań z tytułu PIT i VAT, w tym PIT-4;
 • karencyjności i możliwości częściowego umorzenia spłat wobec samorządów (podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego);
 • karencyjności w zakresie spłat leasingów i rat;
 • karencyjności i możliwości częściowego umorzenia spłaty zobowiązań kredytowych.
 1. 9 kwietnia 2021 r. wystąpienie z obszernym pismem i opracowaniem do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w przedmiocie korzystania ze środków pomocowych z tzw. Tarczy antykryzysowej oraz przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W rozwiązaniu powyższych problemów r.pr. Izabella Żyglicka osobiście uczestniczyła, przeprowadzała rozmowy z różnymi organami oraz interweniowała w sprawach indywidualnych pro bono.

Szkolenia pro bono dla przedsiębiorców w tematyce:

 • kredyty frankowe w praktyce dla przedsiębiorców prowadzone w dniu 19.11.2020 r.
 • prawne aspekty tzw. dyrektywy UE o ochronie sygnalistów prowadzone dnia 3.12.2020 r.

Utworzyliśmy dla Państwa zakładkę na naszej www koronawirus a biznes

W tej zakładce znajdziecie Państwo istotne informacje dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorców w zakresie w jakim dotknęła ich pandemia koronawirusa. Znajdują się w nich przewodniki, opis problemów z którymi mogą się zetknąć przedsiębiorcy oraz sposób na ich rozwiązanie. Zakładka zawiera kilkadziesiąt wpisów z którymi przedsiębiorcy mogą zapoznać się pro bono.

Stworzyliśmy tarczę prawną dla przedsiębiorców „Żyglicka Security”

Żyglicka Security to akcja, której inicjatorkami są prawniczki Kancelarii adwokat, wspólnik Beata Bieniek-Wiera i aplikant adwokacki Dominika Bielecka. W ramach akcji kancelaria świadczyła pomoc prawną pro bono przedsiębiorcom, którzy na podstawie sukcesywnie wprowadzanych przez rząd rozporządzeń mieli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelarii brała udział w udzielaniu porad prawnych i reprezentacji interesów przedsiębiorców w sytuacji interwencji policji i sanepidu oraz w sporządzaniu odwołań od decyzji tych organów, a także reprezentowaniu ich przed organami ścigania.

Czytaj [TUTAJ] i [TUTAJ]

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Od lat wspieramy Fundację materialnie oraz rzeczowo, przekazują im środki pieniężne oraz rzeczy materialne. Ponadto udzielamy im wsparcia organizacyjnego w sytuacjach w których poszukują oni specjalistów dla swoich podopiecznych.