Aktualności

Czy mobbing to coś więcej niż zła atmosfera w pracy? Czy każda dyferencjacja to dyskryminacja?

Na te i inne pytania odpowiadała nasza ekspertka z zakresu prawa pracy, radca prawny i Compliance Officer Katarzyna Hiller podczas serii szkoleń prowadzonych dla klientów kancelarii.

Zgodnie z powszechnie dostępnymi danymi w pierwszej połowie br. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 1003 skargi dotyczące mobbingu – podaje Główny Inspektorat Pracy. Od stycznia do czerwca najwięcej zgłoszeń było w stolicy, w Katowicach oraz w Gdańsku. Co to oznacza?

Z jednej strony oznacza to, że problem realnie istnieje, z drugiej jednak strony ilość składanych skarg w perspektywie krajowej wskazuje na wciąż niską świadomość społeczną w zakresie mobbingu i innych zjawisk niepożądanych.

W odpowiedzi na to, nasza ekspertka z zakresu prawa pracy, radca prawny i Compliance Officer przygotowała serię szkoleń dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach szkolenia Pani Mecenas podnosiła świadomość z zakresu tego, czym właściwie jest zjawisko niepożądane oraz pokazywała jak skutecznie mu zapobiegać oraz jak reagować na zgłoszenia w tym zakresie.

Co to jest zjawisko niepożądane? Czy chodzi tu tylko o mobbing?

Zjawisko niepożądane to w praktyce każda sytuacja, która zagraża lub narusza prawnie chronione interesy pracowników. Wśród zjawisk niepożądanych skatalogowanych w kodeksie pracy wyróżnić należy przede wszystkim:

  • naruszanie godności i innych dóbr osobistych pracowników
  • nierówne traktowanie pracowników
  • dyskryminowanie pracowników
  • molestowanie pracowników
  • molestowanie seksualne pracowników
  • naruszanie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy
  • stosowanie mobbingu

Zjawiska niepożądane w miejscu praccy obejmują różne sytuacje, które mogą wpłynąć na komfort, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej jest to mobbing, dyskryminacja oraz problemy związane z równością płci. Te zjawiska mogą w konsekwencji prowadzić do obniżenia wydajności, zwiększenia absencji pracowników, a nawet konfliktów i problemów prawych dla firm. Dlatego – z różnych przyczyn (nie tylko prawnych, ale też społecznych i ekonomicznych) warto im zapobiegać.

Zapobieganie zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy

Właściwe zapobieganie i zarządzanie zjawiskami niepożądanymi w miejscu pracy jest kluczowe dla organizacji. Pracodawcy powinni tworzyć polityki i procedury, które promują bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz zwracają uwagę na równość i sprawiedliwość
w miejscu pracy. W myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć” pracodawcy, którzy chcą skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, powinni zawczasu wdrożyć odpowiednie procedury umożliwiające wczesne rozpoznawanie zwiastunów mobbingu lub dyskryminacji, reagowanie na nie oraz zmniejszenie ryzyka powtórzenia podobnych sytuacji w przyszłości. Wprowadzenie polityki przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy skutecznie zmniejsza ryzyko prowadzenia sporu przed Sądem, gdyż polityki przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym bardzo często przewidują wewnętrzne postępowania wyjaśniające, które pozwalają reagować i rozwiązywać problemy bez konieczności wejścia na drogę sądową. Co więcej to właśnie zakład pracy powinien być dla pracowników pierwszym ,,źródłem pomocy’’ w przeciwdziałaniu wobec eskalacji konfliktu. Pamiętajmy o tym, że co do zasady to Pracodawca- trochę podobnie jak rodzic- odpowiada za wszystko co wydarza się „pod jego dachem”. Zjawiska niepożądane są wyzwaniem, z którym firmy muszą się zmierzyć. Zapobieganie i rozwiązywanie tych problemów wymaga zaangażowania i edukacji. Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej są istotnym narzędziem w budowaniu świadomości i umiejętności w tym zakresie.

Wsparcie pracowników to istotna część działań z zakresu ESG

Skrót ESG to popularne narzędzie zrównoważonego rozwoju, które odnosi się kwestii środowiskowych, społecznych i korporacyjnych w kontekście zarządzania firmą. ESG to trend globalny, który z każdym dniem zyskuje coraz większe znaczenie, dlatego już dziś trzeba wiedzieć, jak zadbać o wszystkie swoje obszary, w tym o sprzyjające warunki pracy, potrzeby pracowników i ich zdrowie. Do kryteriów społecznych (za które odpowiada litera „S” w skrócie ESG) zalicza się m.in. promowanie różnorodności i równości wśród pracowników, niezależnie od ich płci, pochodzenia, orientacji seksualnej czy innych cech osobowych. W tym kontekście działania pro pracownicze stają się nie tylko elementem wewnętrznej polityki danej firmy, ale także częścią strategii ESG.

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy jest znanym partnerem w dziedzinie prawa pracy
i zarządzania personelem. Nasze specjalistyczne szkolenia obejmują zagadnienia związane z prawem pracy, etyką zawodową, zarządzaniem konfliktami oraz równością i różnorodnością w miejscu pracy. Prowadząc szkolenia łączymy ze sobą dwa obszary: „twarde” wymogi prawne oraz praktyczne aspekty związane z komunikacją nastawioną na współpracę. Dzięki właściwym działaniom i wsparciu między innymi Naszych ekspertów, małe, średnie jak i duże firmy mogą tworzyć miejsca pracy, które sprzyjają rozwojowi, a w konsekwencji sukcesowi firmy.

 

Autor: Jarosław Basiura, Katarzyna Hiller

Autor

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Katarzyna Hiller

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie