Aktualności

Autozapis do PPK

Już 28 lutego 2023 roku upływa termin dla pracodawców do poinformowania pracowników, którzy zrezygnowali z udziału w pracowniczych planach kapitałowych o ponownym dokonywaniu wpłat za tego pracownika. Czym są pracownicze plany kapitałowe? Czy warto z nich zrezygnować?

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe potocznie zwane „PPK” to dobrowolny i prywatny system tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „Ustawa”). Środki gromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestników PPK. Oszczędzanie w ramach PPK stanowi instrument gromadzenia własnych oszczędności poszczególnych uczestników PPK w celu wykorzystania ich po zakończeniu przez nich aktywności zawodowej.

Wpłaty do PPK

Wpłaty dokonywane przez uczestnika PPK są finansowane nie tylko z jego środków, ale też ze środków podmiotu zatrudniającego uczestnika, czyli pracodawcy. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować jednak dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłata podstawowa finansowana dokonywana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wpłata ta może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może również zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Autozapis do PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Pracownik, który nie jest zainteresowany udziałem w tym systemie może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej (procedura ta dotyczy pracowników w wieku od 18 do 55 lat; w przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia, zapis do PPK jest dokonywany na ich wniosek o przystąpienie do programu; do PPK nie mogą dołączyć osoby, które ukończyły 70. rok życia). Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Ustawa przewiduje jednak ponowny, cykliczny autozapis do PPK. Odbywa się to co 4 lata. Pierwszy autozapis do PPK miał miejsce w 2019 roku, a zatem kolejny wypada w tym roku, tj. 2023.

W związku z tym pracodawcy są zobowiązani poinformować do końca lutego pracowników, którzy zrezygnowali z udziału w tym systemie, o ponownym dokonywaniu wpłat za tych pracowników. Następnie pracownik ma miesiąc na ponowne złożenie rezygnacji z udziału w PPK w formie opisanej powyżej. Jeżeli uczestnik PPK nie złoży takiej rezygnacji, to od 1 kwietnia 2023 roku podmiot zatrudniający będzie dokonywał regularnych wpłat do PPK.

 

 

Marta Strzecha-Bociąga

radca prawny

 

Maciej Marzec

aplikant radcowski

Autorzy

Marta Strzecha-Bociąga

Radca prawny

Marta Strzecha-Bociąga

Maciej Marzec

Aplikant radcowski, Certyfikowany Doradca ASO

Maciej Marzec