Aktualności

ABC Fundacji Rodzinnej – cz. IV – majątek fundacji rodzinnej

Z cyklu „ABC Fundacji Rodzinnej” mogliśmy się już dowiedzieć:

Dziś poruszymy temat majątku fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Cele fundacji rodzinnej są więc stricte majątkowe i ukierunkowane na świadczenia dla określonych osób. Fundacja rodzinna ma zostać po to wyposażona w majątek, aby spełniać świadczenia dla osób, które będą uprawnione do ich otrzymywania z fundacji rodzinnej (beneficjentów).

Pierwszą osobą, która wyposaża fundację rodzinną w majątek jest fundator. Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000,00 zł.

Mieniem tym mogą być m.in.: środki pieniężne, waluta obca, akcje/udziały spółek, nieruchomości.

Fundusz założycielski powinien być wniesiony przez fundatora:

  • przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych – w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim,
  • w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych – w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie.

W trakcie trwania fundacji rodzinnej nie tylko fundator, ale również inne osoby, mogą zasilić majątek fundacji rodzinnej, np. w postaci darowizny.

Co ważne, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określa się proporcję wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną. Mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny albo spadku przez:

  • fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo ‒ uważa się za wniesione przez fundatora,
  • inne osoby – uważa się za wniesione przez fundację rodzinną.

W przypadku gdy do fundacji rodzinnej mienie wnosi wspólny zstępny, wstępny albo rodzeństwo więcej niż jednego fundatora, mienie uważa się za wniesione przez wszystkich tych fundatorów w równych częściach.

Proporcję, o której mowa powyżej, określa się w części, w jakiej pozostaje suma wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadająca na tego fundatora lub fundację rodzinną do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów i fundację rodzinną. Proporcję określa się każdorazowo w przypadku wniesienia mienia do fundacji rodzinnej.

Wnosząc majątek do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego, fundator powinien sporządzić spis majątku w formie pisemnej. W trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnej, spis majątku będzie aktualizowany przez zarząd na koniec każdego roku obrotowego. W spisie majątku powinny być wymienione rzeczy lub prawa majątkowe wniesione przez fundatora albo osoby inne niż fundator zarówno przy ustanawianiu fundacji rodzinnej, jak i w trakcie jej funkcjonowania. Każda rzecz i prawo powinny wskazywać osobę wnoszącą mienie oraz mieć określoną wartość i rodzaj każdego z wniesionych składników mienia według stanu i cen z chwili wniesienia.

W spisie majątku będzie zamieszczana informacja o aktualnych proporcjach przypadających na każdego z fundatorów oraz fundację rodzinną.

 

Autorzy

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman

Marta Strzecha-Bociąga

Radca prawny

Marta Strzecha-Bociąga