Aktualności

ABC Fundacji Rodzinnej – cz. II – powstanie fundacji rodzinnej

Ostatni artykuł „ABC Fundacji Rodzinnej – cz. I. – czym jest fundacja rodzinna?” zawierał wprowadzenie do tematu fundacji rodzinnej [tutaj].

Dziś chciałybyśmy się pochylić nad tematem powstania fundacji rodzinnej.

Krok 1

Aby fundacja rodzinna mogła powstać najpierw w głowie przyszłego fundatora musi zrodzić się taki pomysł. Przekuciem myśli w czyn będzie złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Zarówno akt założycielski, jak i testament, wymagają zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Należy zaznaczyć, że fundacja rodzinna może być ustanowiona przez więcej niż jednego fundatora. Natomiast fundacja rodzinna ustanowiona w testamencie może mieć tylko jednego fundatora.

Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji.

Krok 2

Kolejnym obowiązkowym zadaniem fundatora jest ustalenie statutu fundacji rodzinnej. Statut musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Statut powinien zawierać:

 • nazwę fundacji rodzinnej,
 • siedzibę fundacji rodzinnej,
 • szczegółowy cel fundacji rodzinnej,
 • beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień,
 • zasady prowadzenia listy beneficjentów,
 • zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta,
 • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony,
 • wartość funduszu założycielskiego;
 • zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie,
 • podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;
 • co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów,
 • zasady zmiany statutu,
 • przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Krok 3

Następnie fundator musi sporządzić spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego. Przypomnijmy, że fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Krok 4

Aby fundacja rodzinna mogła sprawnie działać, musi mieć swoje organy – ich ustanowienie to kolejne z zadań fundatora. Obowiązkowo fundacja rodzinna musi mieć zarząd i zgromadzenie beneficjentów, opcjonalnie – radę nadzorczą.

Krok 5

Przedostatnim krokiem fundatora zmierzającym do powstania fundacji rodzinnej jest wniesienie funduszu założycielskiego. Jeśli fundacja została ustanowiona przez fundatora w akcie założycielskim, fundator obwiązany jest wnieść fundusz założycielski przed wpisaniem fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy fundator ustanowił fundację rodzinną w testamencie. W takim przypadku wniesienie funduszu założycielskiego powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

Krok 6

Ostatnim zadaniem fundatora będzie zgłoszenie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych. W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych dokonuje zarząd. Wraz z wpisem do rejestru fundacji rodzinnych fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

W kolejnych częściach ABC Fundacji Rodzinnej zajmiemy się kwestiami funkcjonowania fundacji rodzinnej.

 

 

 

 

Autorzy

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman

Marta Strzecha-Bociąga

Radca prawny

Marta Strzecha-Bociąga