Aktualności

Zwolnienie ze składek ZUS – tarcza antykryzysowa

Rządowy projekt tzw. tarczy antykryzysowej, przewiduje możliwość zwolnienia niektórych przedsiębiorców ze składek odprowadzanych na ZUS. Jeśli projekt ustawy przejdzie procedurę legislacyjną (został Senat i Prezydent), wówczas zwolnienia będą wyglądać następująco.

 

 

Dla kogo ?

Płatnika składek:

  1. który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
  2. będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jeżeli:

a) prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.

b) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – czyli 15.600 zł brutto.

Jakie składki?

Dla ad. 1) Na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dla ad. 2) Składki na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Za jaki okres?

Należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Co trzeba zrobić?

Złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Uwagi:

Dla ad. 2) zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

Podstawa prawna:

Art. 31zo. 1. i następne, ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

adwokat Beata Bieniek-Wiera