Aktualności

Zmiany w Kodeksie Pracy!

W Sejmie, 7.07.2022 r., odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie między innymi Kodeksu Pracy. Zmiany mają obejmować wprowadzenie na stałe do Kodeksu Pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Na czym konkretnie miały by polegać zmiany?

~ PRACAZDALNA ~

W przypadku pracy zdalnej ustawa określać będzie:

 1. sposób i zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym uzgodnienia umowy o pracę dotyczącej pracy zdalnej,
 2. sposób polecania przez Pracodawcę wykonywania pracy zdalnej,
 3. obowiązki pracodawcy,
 4. możliwość przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy zdalnej,
 5. zakaz dyskryminacji,
 6. wykaz prac nieobjętych pracą zdalną,
 7. przesłanki dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy zdalnej.

Odnosząc się krótko po kolei do powyższych punktów należy podkreślić, że:

 1. Ustawa przewidywać będzie możliwość całkowitego lub częściowego wykonywania pracy zdalnej. To w jakim miejscu i w jaki dokładnie sposób będzie ona wykonywana zależy od uzgodnień dokonanych między pracodawcą a pracownikiem. Uzgodnień tych można będzie dokonać przy zawieraniu umowy albo w trakcie zatrudnienia.
 1. Pracodawca będzie ponadto mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w trakcie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, czy zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, a także wtedy, gdy pracodawca nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu działania siły wyższej. W przypadku pewnej grupy pracowników pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
 1. Do obowiązków pracodawcy należeć będzie między innymi:

a) zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy;

b) zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

c) pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie lub poleceniu;

d) zapewnienie szkolenia i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania tej pracy.

 1. Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. Gdy w wyniku kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia, może on zobowiązać pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.
 1. Pracownik nie będzie mógł być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.
 1. Ustawa wprowadzi katalog prac, których praca zdalna nie będzie obejmować. Będą to:

a) prace szczególnie niebezpieczne;

b) prace w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

c) prace z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;

d) prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;

e) prace powodujące intensywne brudzenie.

 1. Przede wszystkim dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej będzie uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Ciekawe, czy po wprowadzeniu powyższych zmian, praca zdalna będzie częściej wybieraną opcją przez pracodawców lub pracowników niż praca stacjonarna.

 

Aleksandra Żukowska, aplikantka radcowska

Katarzyna Hiller, radca prawny 

 

Autor

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Katarzyna Hiller