Aktualności

Zabezpieczenie w Rejestrze Akcjonariuszy

3 tygodnie po wejściu w życie przepisów dotyczących Rejestru akcjonariuszy uzyskałem dla mojego klienta – być może jako pierwszy w Polsce – postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia dotyczące Rejestru Akcjonariuszy (dalej „RA”).

Akcjonariuszu!

Jeśli:

  1. nie złożyłeś w terminie (do końca lutego 2021 r.) dokumentów akcji w spółce (bo je np. zgubiłeś);
  2. nie zostałeś wpisany do rejestru akcjonariuszy (dalej: „RA”);
  3. Twoja Spółka nie miała zapisu w statucie dotyczącego umarzania utraconych dokumentów akcji;
  4. chcesz otrzymać dywidendę;
  5. chcesz brać udział w walnych zgromadzeniach;
  6. chcesz korzystać z innych uprawnień korporacyjnych,

to

złóż pilnie wniosek do właściwego (według siedziby spółki, której jesteś akcjonariuszem) sądu rejonowego wydziału cywilnego o udzielenie zabezpieczenia Twojego roszczenia polegającego na żądaniu umorzenia utraconego dokumentu w postaci odcinka zbiorowego (ilość akcji) akcji imiennych serii X spółki Y z siedzibą w … , nr poz. KRS: XYZ, o numerach od: … do … poprzez:

  1. zakazanie rozporządzania akcjami (Twoje imię i nazwisko) o numerach od … do …, dla których wystawiono utracony dokument akcji w postaci odcinka zbiorowego;
  2. zakazanie wystawcy (nazwa spółki) dokonywania i zlecania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla akcjonariuszy (nazwa spółki), na podstawie umowy (nazwa spółki), z (nazwa podmiotu prowadzącego RA), jakichkolwiek wpisów dotyczących akcji imiennych należących do (Twoje imię i nazwisko) o numerach od: … do …;
  3. zakazanie wystawcy (nazwa spółki) wypłat dywidendy z akcji, dla których wystawiono utracony dokument akcji w postaci odcinka zbiorowego dotyczącego akcji o numerach od: … do …;
  4. nakazanie wpisu ostrzeżenia w rejestrze akcjonariuszy (nazwa spółki) o wszczęciu postępowania sądowego o umorzenie zaginionego dokumentu akcji.

 

Radca prawny Leszek Paterek