Usługi

Lombardy

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1285) nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową dodatkowe obowiązki, m.in. od dnia 7 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności lombardowej.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność lombardową, będą mogli uzyskać wspomniany wpis do rejestru dopiero po spełnieniu szeregu wymagań formalnych. W wielu przypadkach będzie to wymagało przeprowadzenia zmian w działalności przedsiębiorstwa takich jak:

  1. Zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.
  2. Zwiększenie kapitału zakładowego spółki do wysokości minimalnych wskazanych w ustawie.
  3. Pokrycie kapitału zakładowego wyłącznie środkami określonego pochodzenia.
  4. Spełnienie wymagań przez osoby będące członkami zarządu, prokurentami czy członkami rady nadzorczej.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność lombardową przed dniem 7 stycznia 2024 roku, będą mogli ją prowadzić bez wpisu do rejestru tylko do 7 lipca 2024 roku. Złożenie wniosku do 7 lipca 2024 roku uprawnia przedsiębiorcę do kontynuowania działalności lombardowej bez wpisu do rejestru, aż do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku o wpis.

Nowe przepisy prawa zabezpieczają wykonywanie dodatkowych obowiązków poprzez określenie kar grzywny za ich nieprawidłową realizację. Przykładowo przedsiębiorcy, który bez wpisu do rejestru, zawrą z konsumentem umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej lub sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, podlegać będą karze grzywny do 500 000 zł.

Koordynator

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Eksperci

Maciej Marzec

Aplikant radcowski, Certyfikowany Doradca ASO

Maciej Marzec