Usługi

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Alternatywne Spółki Inwestycyjne i Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI i ZASI) 

Dnia 4 czerwca 2016 r. na podstawie Ustawy Zmieniającej (implementującej Dyrektywę 2011/61/UE) uległa zmianie ustawa o funduszach inwestycyjnych. Ustawa Zmieniająca wprowadziła istotne ograniczenia swobody działalności gospodarczej polegającej na pozyskiwaniu kapitału od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu tego kapitału zgodnie z określoną polityka inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów (dalej „Działalność Inwestycyjna”).

Do 4 czerwca 2016 r. działalność spółek handlowych, które w inny sposób niż w formie funduszu inwestycyjnego prowadziły Działalność Inwestycyjną, była prowadzona na zasadach ogólnych, co oznacza, że działalność tego typu nie była regulowana.

Od 4 czerwca 2016 Działalność Inwestycyjna może być wyłącznie prowadzona przez:

 1. Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI) (ang. UCITS– Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities);
 2. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI), do których zalicza się Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO), Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI).

Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej przez podmioty niewymienione powyżej jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 287 oraz art. 295 Ustawy o Funduszach.

Nasz zespół wyspecjalizował się w obsłudze prawnej Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Według stanu z 7 marca 2023 r. na 355 zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) w Polsce, 47 powstało przy naszej pomocy. Wśród tych 47 ZASI:

 1. 35 było zarządzających wewnętrznie, a 12 zewnętrznie.
 2. 4 były funduszami typu Bridge Alfa.
 3. 1 była funduszem PFR.
 4. Spośród 35 wewnętrznie zarządzających 4 były spółkami publicznymi.
 5. Spośród 12 zewnętrznie zarządzających 4 zarządzały spółkami komandytowymi, a 8 spółkami komandytowo-akcyjnymi.

Doświadczenia w obsłudze prawnej Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych , a w szczególności problemów prawnych, z jakim borykają się tego typu podmioty, pozwoliło nam na stworzenie dedykowanej oferty, która tak pod kątem ceny jak i jakości świadczonych usług jest, naszym zdaniem, bardzo konkurencyjna. Zakresem oferty objęte są następujące działania:

 1. Reprezentacja przed KNF w sprawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w tym pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych systemem ESPI.
 2. Przygotowanie wszystkich procedur oraz dokumentów korporacyjnych ASI tj.
 • umowy/statuty spółek (ZASI i ASI),
 • polityki i strategie inwestycyjne,
 • procedury kategoryzacji inwestorów/klientów,
 • procedury AML,
 • polityki RODO,
 • polityki zarządzania konfliktem interesów.
 1. Obsługa prawna każdej inwestycji, tj.: dostosowanie dokumentacji transakcyjnej do danej Inwestycji.
 2. Zapewnienie korporacyjnej obsługi prawnej w zakresie przygotowania projektów uchwał organów ASI (w tym komitetu inwestycyjnego).
 3. Zapewnienie doradztwa prawnego w obszarze prawidłowości wykonania przez ASI umowy z inwestorem publicznym (KFK, PFR, NCBR, PARP).
 4. Zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie możliwości wyjścia ASI z Inwestycji w szczególności przy wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
 5. Doradztwo podatkowe w sprawach podatku VAT ASI.
 6. Udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych w innych zleconych sprawach.

Zważywszy na fakt, że w przypadku ASI, bazując na naszych doświadczeniach, jesteśmy w stanie oszacować ilość niezbędnej pracy, nasza Kancelaria może zaoferować stałą obsługę prawną w zakresie wskazanym powyżej, przy zryczałtowanym wynagrodzeniu miesięcznym, którego wysokość jest uzależniona od ilości planowanych inwestycji.

W związku z uzyskaniem przez Kancelarię pozytywnej interpretacji indywidualnej, do usług obsługi prawnej świadczonych na rzecz ZASI, a związanych bezpośrednio z zarządzaniem ASI stosujemy zwolnienie z VAT, co oznacza, że nie obciążamy naszych Klientów tym podatkiem.

Szkolenia 

Raport z rynku 

Kancelaria dokonała szczegółowej analizy struktury rynku ASI i ZASI w Polsce w oparciu o rejestr prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W poniższym filmie przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące m.in. ilości podmiotów w rozróżnieniu na rodzaj formy prawnej, pod jaką występują wewnętrznie i zewnętrznie zarządzający, czy też dokonujemy rozróżnienia z uwagi na miejsce siedziby wewnętrznie i zewnętrznie zarządzającego.

https://www.kpr.pl/140,analiza-rynku-zasi-asi-2021.html

Specjalizacje powiązane z tą usługą

Koordynator

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy