Aktualności

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców

31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej. Dla pracodawców oznacza ona możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przy spełnieniu wskazanych w ustawie warunków: spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, brak zagrożenia upadłością oraz nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy (do końca III kwartału 2019 r.).

Świadczeniami na rzecz ochrony miejsc pracy przewidzianymi w ustawie są:

  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Dodatkowo przedsiębiorca otrzyma środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzeń nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego pracodawca będzie mógł obniżyć pracownikom wynagrodzenie nie więcej niż o 50%. Tak obniżone wynagrodzenie nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Obniżone wynagrodzenie w czasie przestoju ekonomicznego dofinansowywane będzie ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca może również obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy. Obniżenie wymiaru czasu pracy polega na zmniejszeniu wymiaru czasu pracy o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie pracownika, któremu pracodawca obniżył wymiar czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie pracownika, po obniżeniu wymiaru czasu pracy, będzie dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne przysługują przedsiębiorcom przez okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Okres ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Co istotne przedsiębiorca w czasie korzystania ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu korzystania z ww. świadczeń nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ponadto na podstawie ustawy przedsiębiorca może:

  • ograniczyć nieprzerwany, dobowy odpoczynek do nie mniej niż 8 godzin,
  • ograniczyć nieprzerwany odpoczynek do nie mniej niż 32 godzin,
  • wprowadzić system równoważnego czasu pracy,
  • zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Co również istotne ustawa zawiesza obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników. Powinny one jednak zostać wykonane niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zawieszenia w okresie nie dłuższym niż 60 dni.

Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, jednak ustawa dopuszcza możliwość wykonywania ich w innym trybie (np. badanie takie może przeprowadzić inny lekarz niż uprawniony do przeprowadzania ww. badań).

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej epidemii.

 

radca prawny Marta Strzecha-Bociąga