Aktualności

Szybsza rejestracja spółek od 1 grudnia 2014r.?

Od 1 grudnia 2014 wejdą w życie zmiany, które docelowo mają ułatwić i przyśpieszyć rejestrację w KRS. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1161)., będą dotyczyć nie tylko rejestracji spółek, ale również innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS i zaczną obowiązywać z początkiem grudnia 2014 r. Ustawodawca postawił sobie za cel zmniejszyć ilość formalności występujących w trakcie postępowania rejestrowego.

Spółki będą składać stosowne formularze KRS oraz dokumenty potrzebne do wpisu. Dzięki integracji systemu teleinformatycznego KRS z rejestrem REGON oraz CRP-KEP, wnioskodawca wraz z postanowieniem o wpisie do KRS otrzyma zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz REGON. Przedsiębiorca będzie również zwolniony od obowiązku składania zgłoszenia w ZUS formularza ZUS-ZPA, „wyręczy” nas  w tym sąd rejestrowy, który prześle stosowne zgłoszenie.

Wpis w przedmiocie NIP i REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w KRS po przekazaniu z CRP-KEP i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wpis NIP i REGON do KRS nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ciągu 21 dni od dnia wpisu do KRS wpisane podmioty będą musiały dokonać w US oraz w GUS tzw. zgłoszenia uzupełniającego. Zgłoszenie to obejmuje podanie następujących informacji:

  • w przypadku GUS: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada;
  • w przypadku US: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Najwyżej 10 pozycji PKD zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej.

Podmioty występujące z wnioskiem o wpis do KRS będą mogły wskazać w treści zgłoszenia nie więcej niż 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Powyższe oznacza, że ograniczenie liczbowe wpisywanych kodów PKD dotyczy jedynie informacji zgłaszanych do sądu rejestrowego. Ograniczenie to, w żadnym wypadku nie odnosi się do zapisów umowy spółki (statutu), które co do zasady mogą zawierać dowolną ilość kodów PKD.