Aktualności

Sukces naszej Kancelarii

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu z sukcesem sporu korporacyjnego akcjonariuszy mniejszościowych (reprezentowanych przez prawników Kancelarii) z potentatem w branży hutniczej.

Na spór składało się ok. 100 procesów, w tym o wpis do księgi akcyjnej; wszystkie wygraliśmy. Przed sądem udowodniliśmy bezskuteczność zapisów statutu spółki dotyczących zgody spółki na zbycie akcji imiennych.

Wykazaliśmy, iż ograniczenia rozporządzalności akcji imiennych w statucie są skuteczne tylko wtedy, gdy spółka wskaże akcjonariuszowi zainteresowanemu zbyciem akcji, potencjalnego nabywcę i jednocześnie gdy statut zawiera zapisy dotyczące:

  • terminu do wskazania nabywcy akcji,
  • ceny, za jaką mogą być zbyte akcje (bądź sposób jej określenia),
  • terminu zapłaty za akcje.

Brak w statucie któregokolwiek z powyższych postanowień precyzujących ograniczenia rozporządzania akcjami czyni zapis statutu spółki dotyczący ograniczenia zbywalności akcji bezskutecznym. W konsekwencji, każdy z potencjalnie zainteresowanych akcjonariuszy może swobodnie zbywać akcje bez konieczności uzyskania zgody Spółki na ich zbycie.

 

Radca prawny Leszek Paterek