Aktualności

PRZEWODNIK PO DEMATERIALIZACJI AKCJI

Przedsiębiorco, Prezesie, jeśli prowadzisz działalność lub zarządzasz:

  • spółką akcyjną (S.A.)
  • spółką komandytowo – akcyjną (S.K.A.)

albo planujesz założyć prostą spółkę akcyjną (P.S.A.) to pamiętaj o obowiązkowej dematerializacji akcji.

DEMATERIALIZACJA AKCJI to pozbawienie akcji formy dokumentu papierowego.

Nowe i dotychczasowe akcje będą od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Oto niezbędne czynności do wykonania w 2020 r. aby zdematerializować akcje:

1) TERAZ już załóż stronę WWW, z zakładką dla akcjonariuszy – na niej będziesz musiał zamieszczać ogłoszenia wymagane przez prawo;

2) do 30 czerwca 2020 r.

  • Walne Zgromadzenie musi powziąć uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) w celu prowadzenia REJESTRU AKCJONARIUSZY,
  • musisz podpisać umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia REJESTRU AKCJONARIUSZY, np. z domem maklerskim,
  • musisz wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (czynność trzeba powtórzyć pięciokrotnie, w odstępach maksymalnie miesięcznych!);

3) do 30 października 2020 r. – musisz wezwać piąty raz akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce;

4) sprawdź STATUT swojej spółki i zmień go aby dopasować do zmienionych przepisów;

5) za złożone akcje musisz wydać akcjonariuszom pokwitowanie.

Po 1 stycznia 2021 r.:

  • akcje będą ewidencjonowane wyłącznie w REJESTRZE AKCJONARIUSZY albo w depozycie papierów wartościowych,
  • staną się nieważne papierowe dokumenty akcji.

Po 1 stycznia 2026 r. – akcjonariusze nie będą mogli wykazywać swoich praw wobec spółki  z papierowych dokumentów, że przysługuje im status akcjonariusza.

Przepisy dotyczące dematerializacji akcji stosuje się też do niektórych papierów wartościowych, jak: warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Przedsiębiorco, Prezesie, jeśli nie wykonasz któregokolwiek z powyższych obowiązków to możesz zapłacić GRZYWNĘ (do 20.000,00 zł), która będzie nakładana na członków zarządu spółki, za każde naruszenie prawa.

 

radca prawny Leszek Paterek