Aktualności

Podsumowanie zapowiedzi rządowego pakietu pomocowego

Prezes Rady Ministrów wspólnie z Prezydentem przedstawili na konferencji prasowej główne założenia pakietu pomocowego, jaki w najbliższych dniach ma zostać wprowadzony celem przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez pandemię COVID-19 i obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego.

Pakiet pomocowy ma składać się z pięciu filarów. Wartość planowanych świadczeń opiewa na około 212 miliardów złotych. Przedstawiamy podsumowanie deklaracji Rządu w sprawie pobudzenia gospodarki w związku z trwającą pandemią.

Filar I – ochrona pracowników i pracodawców. Pomoc do zakładów pracy ma płynąć z budżetu państwa, na który ma przejść część obciążeń związanych z wynagrodzeniami pracowników. Według deklaracji ma to być nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Osoby pozostające na umowach cywilnoprawnych i innych formach „samozatrudnienia” będą mogły liczyć na świadczenie w kwocie do 80% minimalnego wynagrodzenia. Rząd zapowiada również przedłużenie okresu wypłacania zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do 8 lat. Możliwe jest również podniesienie progu wieku, w przypadku przedłużenia stanu zamknięcia placówek oświatowych.

Rząd zapowiedział również wdrożenie innych środków, takich jak prolongata terminów zobowiązań kredytowych czy opłat za media (o ile osiągnięte będzie porozumienie z przedsiębiorstwami z właściwych sektorów). Planowane są także działania „antylichwiarskie” – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma czuwać nad kształtowaniem się cen niektórych produktów, aby okres pandemii nie był wykorzystywany do windowania cen produktów, na które wzrasta popyt.

Filar II – ochrona przedsiębiorców. W tym zakresie podstawowym mechanizmem ma być odroczenie terminu płatności zobowiązań na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz możliwość rozłożenia ich na raty. We współdziałaniu z sektorem bankowym możliwe ma być udzielanie i przedłużanie gwarancji kredytowych, mikropożyczki o wartości do 5.000 złotych oraz preferencyjny leasing operacyjny dla sektora transportu i spedycji. W bieżącą pomoc finansową dla przedsiębiorców mają zostać zaangażowanie Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Filar III – wsparcie służby zdrowia. Rząd zamierza przeznaczyć ok. 7,5 miliarda złotych na doraźne zaopatrzenie szpitali i placówek ochrony zdrowia, przede wszystkim w niezbędny sprzęt ochronny dla personelu oraz środki ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Filar IV – zabezpieczenie sektora finansowego. Zgodnie z deklaracjami Rząd zamierza współdziałać z sektorem bankowym dla zachowania płynności funkcjonowania sektora finansowego, w tym zabezpieczenia depozytów, lokat, środków dostępnych w bankomatach.

Filar V – wzmożenie inwestycji publicznych. Wartość tego filaru ma opiewać na ok. 30 miliardów złotych. Dla pobudzenia gospodarczego Rząd zamierza zintensyfikować wydatki na inwestycje publiczne (m.in. drogowe, energetyczne, cyfryzację), aby w perspektywie najbliższych miesięcy podtrzymać działalność firm z branż zagrożonych pandemią.

Teksty aktów prawnych wprowadzających powyższe rozwiązania mają ukazywać się w najbliższych dniach.

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy będzie na bieżąco informować o wprowadzanych nowelizacjach. Już teraz pod adresem www.kpr.pl dostępne są opracowania o pomocy, jaką przedsiębiorcy i kredytobiorcy mogą uzyskać w związku z pandemią COVID-19.

 

radca prawny Adam Madejski

 

18.03.2020 r.