Aktualności

PODDZIAŁANIE 3.1.5 WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO – 4 STOCK

Polecamy Państwa uwadze Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.1 – Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym – 4Stock”.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Ma ona na celu wsparcie projektów związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Wsparcie będzie oferowane w postaci pokryciu 50% ceny zakupu doradztwa w ramach:

  • rynku głównego GPW (do 500 tys. zł),
  • Alternatywnego Systemu Obrotu NC (do 100 tys. zł),
  • rynku obrotu obligacjami Catalyst (do 70 tys. zł),
  • zewnętrznych rynków regulowanych (do 200 tys euro).

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 3.1.5 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Pierwszy konkurs w ramach Poddziałania 3.5.1 przewidziany został na przełom grudnia 2015 i stycznia 2016 roku. Ogłoszenie konkursu zaplanowane zostało na grudzień 2015, nabór wniosków zaplanowano rozpocząć w styczniu 2016 r., natomiast zakończenie naboru wniosków przewidziane jest na marzec 2016 roku. Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock wynosi 10 mln PLN.

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa w sektora MSP

Zakres terytorialny: cała Polska