Aktualności

Jak po Tarczy wyjść z tarczą, a nie na tarczy

Pracodawcy, którzy skorzystali z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu wsparcia. W tym celu powinni złożyć do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymali świadczenie, przez okres pobierania tych świadczeń.

Podstawowym dokumentem do rozliczenia jest formularz pn. „Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

Do formularza rozliczeniowego składanego do WUP należy dołączyć niezbędne dokumenty pozwalające na weryfikację wydatkowanej pomocy:

  • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który pracodawca złożył wniosek,
  • wykaz pracowników, którym pracodawca przekazał pomoc otrzymaną z FGŚP za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc,
  • dokumenty potwierdzające przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź odbiór wypłaty w gotówce (np. wyciąg bankowy) za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia,
  • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymania wsparcia,
  • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymania wsparcia.

Co ważne, kwoty otrzymane zgodnie z wnioskiem, a niewykorzystane przez pracodawcę podlegają zwrotowi na rachunek WUP, z którego zostały wypłacone. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie tożsamym ze złożeniem rozliczenia.

Następnym krokiem jest rozliczenie przez WUP świadczeń przekazanych pracodawcom. Kontrola ta przebiegać powinna dwuetapowo.

W pierwszym etapie WUP, w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia, dokonuje wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków z FGŚP i dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, polegającej w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych przez pracodawców oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków.

Następnie, w II etapie, WUP dokonuje końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP. Drugi etap kontroli może zostać przeprowadzony w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez pracodawcę z dyrektorem WUP.

 

radca prawny Marta Strzecha-Bociąga