Aktualności

Fotowoltaika w firmie. Instalacje 50-150 kW a obowiązki rejestracyjne

Realizacja budowy małej instalacji o mocy 50 – 150 kW, wiąże się z kilkoma obowiązkami, takimi jak konieczność rejestracji jako wytwórca energii elektrycznej z małej instalacji czy uzyskaniem nowych warunków przyłączenia.

  1. Rejestracja jako wytwórca energii elektrycznej z małej instalacji

Eksploatacja małej instalacji będzie spełniać definicję prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej – zgodnie z art. 7 ustawy OZE, jeśli instalacja ta jest połączona z siecią dystrybutora. Wiąże się z tym wymóg uzyskania wpisu do rejestru wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE).

Zgodnie z art. 9 ustawy OZE, na przedsiębiorcy spoczywa szereg obowiązków, z których najważniejsze to:

  1. konieczność posiadania tytułu prawnego do nieruchomości i instalacji,
  2. zawarcie umowy o przyłączenie,
  3. zapewnienie należytego stanu technicznego instalacji, w tym posiadanie urządzeń technicznych spełniających standardy przeciwpożarowe, ochrony środowiska i sanitarne,
  4. prowadzenie dokumentacji obejmującej dane dotyczące wytworzonej energii,
  5. sporządzenie i przekazanie do Prezesa URE sprawozdań kwartalnych dotyczących ilości wytworzonej energii oraz innych informacji na temat wytwarzanej energii.

Wpis do Rejestru następuje w terminie 7 dni od wpływu wniosku. Opłata od wpisu wynosi 616 złotych, Rejestr jest jawny.

Prowadzenie działalności gospodarczej w postaci wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji bez wpisu do Rejestru stanowi podstawę do nałożenia przez Prezesa URE kary pieniężnej w wysokości 1.000 złotych (art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy OZE).

Wytwarzanie energii elektrycznej w małej instalacji nie wymaga uzyskania koncesji (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b) prawa energetycznego).

  1. Obowiązki związane z przyłączeniem do sieci nowej instalacji w ramach istniejącego przyłącza

Przedsiębiorca prowadzący działalność wytwórczą z małej instalacji posiada status wytwórcy w rozumieniu ustawy OZE, ponieważ wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (art. 2 pkt 39). Przyłączenie do sieci nowej instalacji, w ramach istniejącego przyłącza, spowoduje konieczność przeprowadzenia tzw. procedury przyłączeniowej (zawarcia umowy o przyłączenie). Obowiązek taki wynika najczęściej także z instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej danego operatora (IRiESD). Obowiązek taki, a contrario, wynika również preferencyjnego trybu przyłączania mikroinstalacji, zgodnie z którym taki proces odbywa się na podstawie zgłoszenia. Skoro więc przedsiębiorca będzie chciał przyłączyć małą instalację, nie będzie mógł zastosować preferencyjnego trybu przyłączenia (na zgłoszenie), a więc powinien dokonać przyłączenia w trybie przewidzianym prawem energetycznym, czyli przez zawarcie nowej, zmienionej umowy o przyłączenie (art. 7 prawa energetycznego). Ponadto, wymóg zawarcia umowy o przyłączenie wynika z art. 9 ust. 1 pkt 2) OZE.

  1. Czy można wytwarzać prąd z małej instalacji bez konieczności rejestracji czy uzyskiwania zgody OSD?

Wiele firm inwestując w instalacje fotowoltaiczne jest w stanie zużywać całość wytwarzanej energii, bez oddawania nadwyżki do sieci. Czy w takim wypadku na przedsiębiorcę nałożone są obowiązki związane z koniecznością wpisu do rejestru czy zawarcia nowej umowy / aneksowania dotychczasowej czy też uzyskania nowych warunków przyłącza?

To zależy do fizycznego połączenia instalacji fotowoltaicznej z siecią. Najczęściej instalacje są przyłączone do sieci wewnętrznej w danej firmie (przed licznikiem) a tym samym stają się fizycznie połączone z siecią krajową. Dostępne na rynku ograniczniki przekazywania nadwyżki energii do sieci nie powodują, że instalacja fotowoltaiczna ma charakter odrębny a co za tym idzie przedsiębiorca nie jest kwalifikowany jako wytwórca energii elektrycznej.

Zatem tylko w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie istnieje wyodrębniona sieć, w której punkty odbioru energii elektrycznej zasilane są z instalacji fotowoltaicznej bez poboru prądu z sieci operatora sieci dystrybucyjnej, taki przedsiębiorca nie jest kwalifikowany jako wytwórca i nie musi m.in. dokonywać rejestracji.

Bardzo ograniczona grupa firm może sobie pozwolić na zależność od energii słonecznej. Np. przedsiębiorstwa, które wykorzystują prąd do zasilania serwerów przetwarzających dane (najczęściej na rzecz innych podmiotów) mogą funkcjonować wyłącznie w czasie, gdy świeci słońce. Większość firm musiałaby jednak szukać uzupełniających źródeł energii (co mogłoby się wiązać z obostrzeniami prawnymi innego rodzaju) lub też wyrównywać dobowe wytwarzanie poprzez magazyny energii.

Zatem możliwe jest prowadzenie małej instalacji 50 – 150 kW bez konieczności rejestracji czy uzyskiwania zgody OSD, natomiast wiąże się to z konicznością wyodrębnienia sieci poprzez jej fizyczne odłączenie od sieci krajowej.

 

radca prawny Paweł Karasiński, MBA 

radca prawny Adam Madejski