Aktualności

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) potwierdza interpretacje Mecenasa Jarosława Rudego

Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej jako „MAR”) stanowi , iż:

„Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.

W 2017 r. świadcząc usługi prawne spotkaliśmy się ze stanowiskiem prawnym, że art. 19 ust 11 znajduje zastosowanie do skupu akcji własnych przez emitenta nazywanego w obrocie transakcją buy back. W konsekwencji powyższego stanowiska emitent nie mógłby przeprowadzać skupu akcji własnych na 30 dni przed opublikowaniem raportów okresowych.

W naszej opinii taka interpretacja art. 19 ust. 11 MAR nie była uzasadniona. Chcąc uzyskać jednak potwierdzenie złożyliśmy zapytanie do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, w skrócie ESMA) używając narzędzia Q&A mającego zapewnić jednolitość stosowania prawa europejskiego.

Dnia 12 listopada 2018 r. ESMA w punkcie 7.10 zaktualizowanego dokumentu Q&A ustosunkowała się do naszego zapytania i potwierdziła stanowisko, że art. 19 ust. 11 MAR nie znajduje zastosowania w przypadku skupu akcji własnych przez emitenta (buy back).  Poniżej prezentujemy oryginalne stanowisko ESMA:

7.10 Does the prohibition in Article 19(11) MAR encompass transactions of the issuer relating to its own financial instruments even if it is the PDMRs taking the decision or bringing a previous decision into practice?

7.10 No. Article 19(11) of MAR prohibits PDMRs within an issuer, and not the issuer itself, to conduct “any transactions on its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, relating to the share or debt instruments of the issuer […] during a closed period of 30 calendar days” before the announcement of a financial report.

Since the actions of the PDMR, in their capacity of director or employee of the issuer, are not PDMR transactions for the account of a third party but transactions of the issuer itself, the prohibition of Article 19(11) is not applicable.

Nevertheless, it should be noted that any transaction carried out by the issuer during a closed period should be carefully treated, as the issuer remains subject to the prohibition of insider dealing contained in Article 14 of MAR.

Therefore, where the issuer is in possession of inside information relating to its own financial instruments, it will be prevented from trading on them unless it had established, implemented and maintained the internal arrangements and procedures laid down in Article 9(1) of MAR.

Dokument ESMA Q&A do pobrania tutaj.

Radca Prawny Jarosław Rudy