Aktualności

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez starostę

Według ustawy o COVID-19, przedsiębiorcom przysługują dwa dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników, z których nie można skorzystać równocześnie wobec tego samego pracownika.

O poprzednim dofinansowaniu pisałam w artykule [tutaj], w tym wpisie przedstawię drugie, które na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze niestety ogłoszone na stronach powiatowych urzędów pracy.

Z dotychczasowej mojej praktyki dotyczącej wprowadzania tarczy antykryzysowej do przedsiębiorstw wynika, że aby dobrze wykorzystać dofinansowania do pracowników należy przeanalizować swoją sytuację gospodarczą i podjąć decyzję które dofinansowanie będzie dla przedsiębiorcy bardziej korzystne wobec danego pracownika i czy w ogóle jest to opłacalne.

Jeśli chodzi o dofinansowanie od starosty, poniżej przedstawiam krótki przewodnik po zasadach jego udzielania.

Komu przysługuje?

Przedsiębiorcy będącego(*)

a) mikroprzedsiębiorcą

b) małym przedsiębiorcą

c) średnim przedsiębiorcą

1) w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30% rozumianych jako spadek:

  • w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczy jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych
    2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2) wobec którego nie wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości 

3) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

4) jeżeli te same koszty nie zostały albo nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych np. z dofinansowania na ochronę miejsc pracy pozyskanego od dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

Co będzie dofinansowane ?

1) wynagrodzenia:

a) pracowników (umowa o pracę)

b) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną

2) składek od dofinasowanych wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie ?

Zależy o wysokości spadku obrotów.

W przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika – czyli 1.300 zł i składki na ubezpieczenia społeczne od 1.300zł.

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – czyli 1.820 zł i składki na ubezpieczenia społeczne od 1.820zł.

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – czyli 2.340 zł i składki na ubezpieczenia społeczne od 2.340zł.

Na jaki okres?

Nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jak jest wypłacane dofinansowanie?

Miesięcznie.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

Jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o dofinansowanie, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Co się stanie jeśli nie będę w stanie zatrudniać pracownika w kolejnych miesiącach?

Przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Co trzeba zrobić aby otrzymać dofinansowanie?

Złożyć wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Uwaga:

Mam nadzieję, że opisane powyżej dofinansowanie zostanie udostępnione przedsiębiorcom, gdyż w ustawie o COVID wprowadzono zapis „starosta może udzielić dofinansowania”, co mnie jako prawnika niepokoi. Zakładając jednak racjonalność ustawodawcy, załóżmy, że dofinansowanie to pojawi się w ciągu kilku dni na stronach urzędów pracy.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

 

Adwokat Beata Bieniek-Wiera

 

* 

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;