Aktualności

Czy wniesienie udziałów w formie wkładu niepieniężnego (aportu) można traktować jako zbycie udziałów korzystające ze zwolnienia w CIT dla dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych („ASI”)?

  • Z brzmienia 17 ust. 1 pkt 58a CIT wynikają następujące warunki zwolnienia od podatku dla ASI: zwolnieniu podlegają dochody (przychody) ASI pochodzące w danym roku podatkowym ze zbycia akcji (udziałów), pod warunkiem, że alternatywne spółki inwestycyjne, które zbywają akcje: (a) posiadały przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, (b) posiadały te udziały nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
  • W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w przypadku wszelkich ulg i zwolnień niezbędna jest ścisła i literalna wykładnia przepisów, która nie może uprawniać do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ich obowiązywania.
  • Przypomnieć należy, iż wkładem niepieniężnym tzw. aportem w spółce kapitałowej mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (rzeczy i prawa), jeżeli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą być one wymienione w umowie spółki, ze wskazaniem osoby wnoszącej wkład i przyznanych za ten aport udziałów. Wniesienie aportu oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Aportem mogą być zatem m.in. rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość. Za prawidłową wycenę aportu odpowiada wspólnik wnoszący aport, który w razie wątpliwości powinien skorzystać z usług profesjonalistów, np. biegłych rewidentów.
  • Zarówno w komentarzach jak i indywidualnych interpretacjach podatkowych wskazuje się na podobieństwo przeniesienia na spółkę kapitałową własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za obejmowane udziały (akcje) oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za cenę określoną w umowie obligacyjnej. W obu przypadkach dochodzi bowiem do odpłatnego zbycia składnika majątku. Odpłatnością za przeniesienie na spółkę przedmiotu aportu („ceną” zbycia określoną przez strony) są obejmowane przez podatnika udziały (akcje) o określonej wartości nominalnej.
  • Zgodnie z prezentowaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją art. 17 ust. 1 pkt 58a CIT, przez „zbycie udziałów”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58a CIT, należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności udziałów. Zbycie to nie tylko sprzedaż – jest to pojęcie zdecydowanie szersze, w którym sprzedaż się zawiera, obejmuje również aport do spółki czy też darowiznę. Takie stanowisko znajdziemy m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 sierpnia 2023 r. 0111-KDIB1-2.4010.296.2023.1.ANK oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2023r. 0114-KDIP2-1.4010.244.2022.1.MR.

 

Nasz komentarz:

  • Aport udziałów będzie zatem korzystał ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58a CIT, o ile zbywane udziały będą przed dniem zbycia stanowić bezpośrednio nie mniej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
  • Przypominamy także, iż art. 17 ust. 10b CIT zawiera dodatkowy warunek omawianego zwolnienia, mianowicie: zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 58a, nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.
  • Od jakiego momentu w przypadku aportu liczymy zatem okres posiadania udziałów, o którym mowa w 17 ust. 1 pkt 58a CIT?
  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach (m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2023r. 0114-KDIP2-1.4010.244.2022.1.MR) potwierdza, iż okres posiadania udziałów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58a CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w wyniku zawiązania spółki lub w podwyższonym kapitale zakładowym w sp. z o.o., prostej spółce akcyjnej czy spółce akcyjnej, należy liczyć od momentu objęcia udziałów (akcji), a nie od momentu ujawnienia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Autor

Ewa Lejman-Widz

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman-Widz