Aktualności

Zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych najpóźniej do 13 lipca 2020 r.

Spółki prawa handlowego muszą wypełnić kolejny obowiązek, tym razem związany z ujawnieniem tzw. beneficjenta rzeczywistego, czyli osoby lub osób fizycznych, które najczęściej są właścicielami danej spółki. Obowiązek nie dotyczy spółek publicznych i partnerskich.

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Ustawa precyzuje, że za beneficjenta rzeczywistego uważa się:

  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

Brak zgłoszenia do Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych może spowodować zapłatę kary w wysokości nawet 1 mln zł. Natomiast zgłoszenie nieprawdziwych danych powoduje odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia przez osobę zgłaszającą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Radca Prawny Paweł Karasiński, MBA