Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prokury łącznej

Dnia 30 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 34/14, mającą na celu ujednolicenie stanowiska sądów rejestrowych w przedmiocie tzw. prokury łącznej niewłaściwej (nieprawidłowej). W powyższej uchwale, Sąd Najwyższy stwierdził, że:

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

 

Czym jest prokura łączna niewłaściwa?

Z prokurą łączną niewłaściwą (nieprawidłową) mamy do czynienia wówczas, gdy danej osobie udzielono prokury z zastrzeżeniem, że będzie ona mogła dokonywać czynności prawnych w imieniu spółki tylko we współdziałaniu z członkiem zarządu, bądź też wspólnikiem.

 

Dotychczasowa praktyka

Nowa uchwała Sądu Najwyższego przedstawia odmienny od prezentowanego dotychczas w judykaturze pogląd. Stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w Uchwale z dnia 27 kwietnia 2001 roku (sygn. akt III CZP 6/01) dopuszczało udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem.

Praktyka sądów rejestrowych była różna. Jak dotąd, w orzecznictwie sądów rejonowych dominowały postanowienia akceptujące wpis prokury łącznej z członkiem zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże, część sądów rejestrowych odmawiała dokonania takiego wpisu.

Z uwagi na powyższe rozbieżności, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się do składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: „Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce «Prokurenci», jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?”

W odpowiedzi na powyższe Sąd Najwyższy wskazał (jak przytoczono na wstępie), że taki wpis jest niedopuszczalny.

 

Co dalej?

Na chwilę obecną nie ukazało się jeszcze uzasadnienie do powyższej uchwały. Tym samym, motywy takiego rozstrzygnięcia nie są nam znane.

Na kanwie powyższego, wszyscy zainteresowani zadają sobie jedno pytanie: Jaki skutek wywiera prokura łączna niewłaściwa, która została już ujawniona w KRS?

Niestety, na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli jeszcze zaczekać.