Aktualności

Dofinansowania w celu ochrony miejsc pracy – krótki przewodnik

Poniżej przedstawiam krótkie opracowanie możliwości wystąpienia przez przedsiębiorcę o dofinansowanie na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP.

Komu przysługuje? 

Przedsiębiorcy:

1) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19 w ujęciu ilościowym lub jakościowym w wysokości:

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, do końca kwartału trzeciego 2019, z pewnymi wyjątkami,

3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Na co?

1) dofinansowanie wynagrodzenia:

a) pracowników (umowa o pracę):

  • objętych przestojem ekonomicznym albo
  • obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19 (przestój lub obniżony czas pracy należy wprowadzić w przedsiębiorstwie w sposób określony w pkt poniżej).

b) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną:

  • objętych przestojem ekonomicznym albo
  • obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19 (przestój lub obniżony czas pracy należy wprowadzić w przedsiębiorstwie w sposób określony w pkt poniżej).

2) na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń określonych w pkt 1) powyżej.

Ile?

1. Jeżeli pracodawca wprowadza przestój ekonomiczny i obniży wynagrodzenie:

Przysługuje mu dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (czyli 1300 zł za cały etat i 750 zł za ½ etatu) oraz dopłatę do składek.

Wtedy kiedy:

  • pracodawca obniży wynagrodzenie pracownikowi maksymalnie o 50 % i nie będzie ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnienie wymiaru czasu pracy.
  • pracownik lub osoba o której mowa w pkt 1) b) powyżej, w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym został złożony wniosek nie otrzymywał wynagrodzenia wyższego niż 15.681 zł.

Czyli jeśli obniżysz swojemu pracownikowi wynagrodzenie do 50% (z tym, że nie może być niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy – tj. 2600 zł brutto cały etat, 1300 zł za 1/2 etatu) dostaniesz 1300 zł za cały etat i 750 zł za 1/2 etatu.

Do tego otrzymasz również środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanego świadczenia.

A więc łącznie otrzymasz 1533,09 zł za cały etat i 766,55 za 1/2 etatu.

2. Jeżeli pracodawca obniży wymiar czasu pracy: 

Przysługuje mu dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dzisiaj będzie to ok. 2080 zł) oraz dopłatę do składek.

Wtedy kiedy:

  • Pracodawca obniży wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 1/2 etatu
  • wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnienie wymiaru czasu pracy
  • pracownik lub osoba o której mowa w pkt 1) b) powyżej, w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym został złożony wniosek nie otrzymywał wynagrodzenia wyższego niż 15.681 zł.

Na jaki czas ? 

W okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Co trzeba zrobić?

1) podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi (jeśli są u Pracodawcy) lub z przedstawicielami pracowników* o obniżonym wymiarze czasu pracy lub objęciu ich przestojem ekonomicznym

*pod pojęciem przedstawicieli pracowników należy rozumieć przedstawicieli pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego Pracodawcy.

2) przekazać kopię porozumienia o którym mowa w pkt 1) powyżej do właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia

3) złożyć wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy.

4) zawrzeć umowę z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.

Uwaga:

Do wypłaty i rozliczania świadczeń, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Co zawiera takie porozumienie ?

W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Co to jest okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

1) przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;

 

Adwokat Beata Bieniek-Wiera