Aktualności

Przewodnik po dematerializacji – aktualizacja

Przedsiębiorco, Ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniono terminy dematerializacji akcji i innych papierów wartościowych.

Oto aktualny kalendarz czynności dematerializacji akcji w 2020 r.:

Spółka musi już posiadać stronę www. z zakładką dla akcjonariuszy (informacja o stronie www. powinna być zgłoszona do KRS), na której trzeba umieszczać ogłoszenia wymagane przez prawo, w tym wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Do 30 września 2020 r.:

  1. Walne Zgromadzenie spółki niepublicznej musi powziąć uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) w celu prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy (RA) (spółki publiczne rejestrują dotychczas niezdematerializowane akcje w KDPW),
  2. spółki niepubliczne muszą podpisać umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia RA,
  3. wszystkie spółki muszą wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce poprzez ogłoszenie na stronie www. i w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń (czynność trzeba powtórzyć pięciokrotnie, w odstępach od 2 tygodni do miesiąca).

Po 1 marca 2021 r.:

  • akcje spółek niepublicznych będą ewidencjonowane wyłącznie w RA a publicznych w depozycie papierów wartościowych (KDPW),
  • księgi akcyjne zostaną zastąpione RA i rejestrem KDPW,
  • papierowe dokumenty akcji utracą swoją moc,

Po 1 stycznia 2026 r. – akcjonariusze nie będą mogli wykazywać swoich uprawnień z papierowych akcji i domagać się wpisu do RA.

Przepisy dotyczące dematerializacji akcji stosuje się też do innych papierów wartościowych, takich jak: warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Przedsiębiorco, jeśli nie wykonasz powyższych obowiązków to możesz zapłacić GRZYWNĘ (do 20.000,00 zł), która będzie nakładana na członków zarządu spółki.

 

Radca prawny Leszek Paterek

Aktualizacja 22.06.2020 r.