Aktualności

Przedłużony termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa). Po jej przyjęciu Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające terminy.

Termin, o którym mowa w art. 395 § 1 KSH, tj. termin odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, przedłużono o 2 miesiące, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Podczas posiedzenia ZWZ odbywającego się w późniejszym terminie będzie można podjąć uchwałę nie tylko dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ale także podziału zysku, czy udzielenia absolutorium członkom organów.

 

Roksana Dworak Prawnik