Aktualności

Podatek PIT w tzw. tarczy antykryzysowej i inne możliwości dla przedsiębiorców z nim związane

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej wprowadza kilka ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie płatności podatku PIT.

Zanim jednak przejdę do ich opisywania, przypomnę o jednej istotnej instytucji, którą opisywałam już w artykule http://kpr.pl/115,coronavirus-a-biznes/351,koronawirus-co-jesli-nie-zaplacisz-w-terminie-podatku-vat-lub-nie-odprowadzisz-pobranej-zaliczki-na-podatek-pit-od-wynagrodzen-pracownikow.html

Chodzi o możliwość odroczenia zapłaty podatków, rozłożenia na raty i ewentualnego umorzenia zaległości podatkowych, w tym również podatku PIT, która jest w mojej ocenie obecnie jedną
z najmocniejszych instytucji jeśli chodzi o ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie podatku PIT.

ODROCZENIE PODATKU PIT LUB ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Ordynacja podatkowa w rozdziale 7a przewiduje od dawna możliwość przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 67 a Ordynacji podatkowej, w zakresie podatku PIT (i innych również) można:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (jeżeli już zalegamy);
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Komu przysługuje?

Podatnikowi.

Co należy zrobić?

Złożyć wniosek do właściwego organu skarbowego wraz z uzasadnieniem, które będzie wykazywało, że istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny. Myślę, że COVID-19 i negatywne skutki ekonomiczne z nim związane są wystarczającym uzasadnieniem dla zastosowania tej ulgi. Nie ma jednego obowiązującego wzoru w wniosku, wniosek należy napisać samemu.

Czy dostanę ulgę?

To jest decyzja uznaniowa organu. Dlatego należy dobrze uzasadnić wniosek.

 

Jeżeli chodzi o tzw. tarczę antykryzysową, wprowadzono następujące istotne przepisy dotyczące podatku PIT. 

1. ODROCZENIE TERMINU PRZEKAZANIA ZALICZEK PIT POBRANYCH ZA PRACOWNIKÓW

Komu przysługuje? 

Każdemu przedsiębiorcy, który jest zobowiązany obliczać i przekazywać zaliczki na podatek dochodowy od osób które uzyskują przychody m.in.:

a) ze stosunku służbowego,

b) stosunku pracy

c) pracy nakładczej lub

d) spółdzielczego stosunku pracy

i który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Jakie zaliczki?

Pobrane na podatek w marcu i kwietniu 2020 r.

Na czym polega odroczenie?

Przekazanie zaliczek do Urzędu Skarbowego może nastąpić do dnia 1 czerwca 2020 r.

2. JEDNORAZOWE OBNIŻENIE DOCHODU LUB PRZYCHODU UZYSKANEGO W 2019 R. 

Komu przysługuje?

Podatnikom, którzy z powodu COVID-19 łącznie:

  1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Na jakich zasadach?

Podatnicy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość straty opisanej powyżej, nie więcej jednak niż o kwotę 5000000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co trzeba zrobić? 

Złożyć korektę zeznania za rok 2019.

3. ODLICZANIE NIEKTÓRYCH DAROWIZN OD PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU W WYSOKOŚCI NAWET 200%

Komu przysługuje? 

Jeżeli podatnik przekaże darowiznę na rzecz:

  1. podmiotów wykonującym działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
  2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
  3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Na jakich zasadach?

Podatnik może odliczyć powyższe darowizny od podstawy obliczenia podatku w następujących wysokościach:

a) 200% jeżeli zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2020 r

b) 50% jeżeli zostanie przekazana w maju 2020 r.

c) 100% jeżeli zostanie przekazana od 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

4. MALI PODATNICY 

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Nie są to wszystkie zmiany dotyczące podatku PIT. Pozostałe nieliczne już zmiany dotyczą jednak na tyle specyficznego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej, że pozwoliłam je sobie pominąć.

Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik przyda się Pani lub Panu w prowadzeniu działalności gospodarczej w tych trudnych czasach.

 

adwokat Beata Bieniek-Wiera