Aktualności

Obligacje GETBACK S.A. a objęcie wierzytelności układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, bez względu na złożenie żądania wykupu

Otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki GETBACK S.A. spowodowało objęcie układem wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez spółkę, niezależnie od tego, czy obligatariusz wcześniej zażądał wykupu posiadanych obligacji.

Dla objęcia układem nie ma znaczenia, czy wierzytelność stała się wymagalna przed czy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Ponieważ z obligacją związane jest zobowiązanie emitenta do spełnienia określonego świadczenia wobec obligatariusza (w tym wypadku wypłata odsetek i wykup), to z chwilą wyemitowania i nabycia obligacji ich emitent staje się dłużnikiem a obligatariusz (posiadacz obligacji) – wierzycielem.

Obligacja stanowi więc stosunek zobowiązaniowy, w którym, z jednej strony, występuje emitent, a z drugiej obligatariusz. Ponieważ układ obejmuje wszystkie wierzytelności osobiste spółki, która otworzyła postępowanie restrukturyzacyjne, bez względu na ich wymagalność, to również wierzytelności wynikające z obligacji są z mocy prawa objęte układem (o ile nie zostały zabezpieczone na majątku spółki). Zatem nie ma znaczenia, czy obligatariusz złożył żądanie wykupu obligacji (stawiając w ten sposób wierzytelności wynikające z obligacji w stan wymagalności) przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, czy też takiego żądania nie składał i wymagalność spłaty odsetek i zapłaty kwoty wykupu następuje po dniu otwarcia postępowania.

Bez znaczenia dla obligatariuszy w tym przypadku pozostają przepisy prawa restrukturyzacyjnego, które nakazują spółce bieżące regulowanie (zapłatę) swoich zobowiązań po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania. Ponieważ zobowiązanie spółki wobec obligatariuszy do przyszłej zapłaty odsetek i wykupu obligacji powstało już z chwilą wyemitowania i nabycia obligacji, to nawet gdy termin zapłaty odsetek i dzień wykupu przypada po dniu otwarcia postępowania, to nie są to bieżące płatności. Tym samym spółka nie może ich spłacać i bez znaczenia pozostaje w tym zakresie ewentualne żądanie obligatariusza wykupu obligacji, bez względu na to, czy zostało złożone przed czy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

 

r.pr. Paweł Karasiński