Aktualności

Nowelizacja prawa hazardowego – czego dotyczą uchwalone przez Sejm zmiany?

Na ostatnim posiedzeniu, tj. 26.02.2021 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa celnego, która zawiera zmiany dotyczące ustawy o grach hazardowych (dalej: „Ustawa”). Prace nad ustawą jeszcze nie zostały zakończone, tego samego dnia ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. Senat rozpatrzy ustawę na kolejnym posiedzeniu.  

Uchwalone zmiany mają na celu przede wszystkim odformalizowanie i optymalizację procedury wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych, a także procedur związanych z wymierzaniem kar pieniężnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych. Dodatkowo proponowana nowelizacja zmierza do zwiększenia możliwości elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych.

Poniżej przegląd ważniejszych zmian jakie mogą zostać wprowadzone w Ustawie o grach hazardowych.

  1. Zmiana art. 6a ust. 6 Organizowanie gry w pokera.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić właściwemu organowi, w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, szczegółową informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, zawierającą ich imiona, nazwiska, kwotę wpisowego za udział w turnieju i informację o wysokości uzyskanych wygranych, oraz o rozliczeniu podatku od gier.

Komentarz: zmiana ma na celu zwiększenie możliwości elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych oraz doprecyzowuje jakie informacje o osobach mają być organom przekazane. Zmiana ma charakter porządkowy.

  1. Zmiany w art. 15, m.in. uchylenie Art.15 ust. 1a pkt 2

Zmiany w obrębie art. 15 ustawy o grach hazardowych mają na celu usunięcie barier w lokowaniu legalnych salonów do gier na automatach. Na podstawie jeszcze obowiązujących przepisów licencjonowany salon gier nie może powstać w miejscu, w którym w okresie ostatnich 5 lat stwierdzono urządzanie gier na automatach niezgodnych z ustawą. 

Nowelizacja przewiduje uchylenie tego zapisu, co za tym idzie zwiększy się podaż atrakcyjnych lokalizacji miejsc dla spółki wykonującej monopol państwa.

Komentarz: zmiana ta nie ma praktycznego znaczenia dla branży.

  1. Zmiana art. 15b ust. 3.

Zmiana ma na celu ograniczenie przechowywania zapisu sygnału audiowizualnego w salonach gry na automatach z 3 lat do 12 miesięcy. Okres 3 lat został zachowany w przypadku kasyn.

Komentarz: zmiana ta nie ma praktycznego znaczenia dla branży.

  1. Zmiana art. 15f ust. 4 ust.6 oraz ust.9.

Jest to jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez proponowaną nowelizację, ma ona na celu zmianę przesłanek wpisu do rejestru domen służących oferowaniu gier hazardowych niezgodnie z ustawą (dalej: „Rejestr”) oraz przyśpieszenie procesu przedstawiania do zatwierdzenia wpisu nazw domen do Rejestru.

Zakładając, iż proponowana zmiana wejdzie w życie w niezmienionym kształcie, do Rejestru będą mogły być wpisane nie tylko nazwy domen internetowych wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych niezgodnie z przepisami ustawy ale także nazwy domen służących do reklamowania lub promowania gier hazardowych niezgodnie z przepisami prawa dostępnych dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet.

Do Rejestru wpisywane zatem będą również strony służące do reklamowania i promowania kasyn internetowych, gier hazardowych urządzanych niezgodnie z polskimi przepisami, w szczególności strony afiliacyjne.

Nowe regulacje przewidują także zmiany w zatwierdzaniu wpisów lub zmian w Rejestrze. Dotychczas każda tego typu zmiana musiała być zatwierdzona przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych lub upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z treścią uchwalonej przez Sejm ustawy, wpisy lub zmiany w Rejestrze będą mogły być dokonywane przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych albo wyznaczony przez niego organ Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie to ma umożliwić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyznaczenie właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie zatwierdzać wpis, zmianę lub wykreślenie w Rejestrze. Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do projektu, proponowana zmiana ma zapewnić optymalizację procedury wpisu do Rejestru a tym samym jej przyśpieszenie. Jednocześnie, zgodnie z proponowaną zmianą w art. 15f ust. 9 – wydłużeniu do 14 dni ma ulec termin rozpatrzenia sprzeciwu.

Komentarz: Jeśli nowelizacja Ustawy zostanie w takim kształcie uchwalona, decyzję o wpisie, zmianach, wykreśleniu z Rejestru podejmować będzie urzędnik niższego szczebla wyznaczony w ramach struktury Krajowej Administracji Skarbowej. Proces samego wpisu zostanie zapewne przyśpieszony, co ma na celu m.in. walkę z tzw. klonami domen już wpisanych do Rejestru.

Do Rejestru wpisywane mają być strony służące do reklamowania i promowania hazardu, ponieważ jednak interpretacja przepisów Ustawy regulujących dozwoloną reklamę oraz promocję nie zawsze jest jasna i klarowna, zatem również na tym tle zapewne pojawią się problemy i może dochodzić do błędów przy podejmowaniu decyzji o wpisie do Rejestru. Przedsiębiorcom pozostanie prawo złożenia sprzeciwu i dowodzenie bezpodstawności wpisu do Rejestru.

Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie z nową propozycją treści art. 15f ust. 4 do Rejestru będą wpisywane domeny dostępne dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami do wpisu domeny konieczne jest wykazanie, iż jest ona kierowana do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy strona internetowa wykorzystująca nazwy domen jest: dostępne w języku polskim, reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po nowelizacji, jeśli proponowana zmiana nie zostanie zmieniona, wystarczająca będzie „dostępność” domeny dla użytkowników znajdujących się na terenie Polski. Taka zmiana zwiększy z pewnością automatyzm w podejmowaniu decyzji o wpisie do Rejestru.

  1. Zmiana art. 90 oraz art. 90a.

Aktualnie obowiązujące regulacje Ustawy przewidują, iż kary pieniężne dla:

  • Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5 Ustawy tj. w szczególności obowiązku nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych; a także obowiązku nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz
  • dostawcy usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g Ustawy tj. zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru;

nakłada minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Po wejściu w życie nowelizacji organem nakładającym karę pieniężną będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwego dla prowadzenia czynności audytowych.

Komentarz: również w tym przypadku mamy do czynienia z przeniesieniem ciężaru załatwienia sprawy ze szczebla centralnego na niższy poziom, co zdaniem autorów nowelizacji ma pozytywnie wpłynąć na usprawnienie mechanizmów przewidzianych w Ustawie. Praktyka pokaże jednak czy taka decentralizacja nie spowoduje zwiększenia występowania w obrocie nieprawidłowo wydanych decyzji.

  1. Dalszy proces legislacyjny.  

Prace nad ustawą nowelizującą nie zostały zakończone. Treść aktu została przekazana Senatowi, który może wnieść do projektu poprawki, w takim przypadku projekt ponownie wróci do rozpatrzenia przez Sejmu, który poprawki Senatu może odrzucić. Końcowym etapem jest podpisanie ustawy przez Prezydenta.

 

Ewa Lejman-Widz, radca prawny, doradca podatkowy 

 

Powiązane wpisy

8 lutego 2024

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy

Tłusty czwartek w Żyglicka i Wspólnicy
Wszystkie