Aktualności

Klauzula Cash Sweep

Klauzula Cash Sweep jest kolejnym rodzajem klauzuli zabezpieczającej interesy wierzyciela. Może mieć ona zastosowanie w przypadku gdy kwota zobowiązania jest spłacana w ratach lub uiszczane są odsetki od głównej należności.

Polega ona na zobowiązaniu dłużnika do nadpłaty raty (odsetek od) wierzytelności, czyli płacenia większej raty aniżeli wynika z umowy – w przypadku, gdy dłużnik w danym okresie rozliczeniowym będzie dysponował nadwyżką przepływów pieniężnych. Jednym z najważniejszych elementów klauzuli, zwłaszcza z punktu widzenia interesów dłużnika, jest zamieszczenie w niej metody obliczania ewentualnej nadwyżki.

Stosowanie klauzuli cash sweep bez wątpienia jest korzystne dla wierzyciela, lecz niekoniecznie dla dłużnika – co prawda może przyspieszyć spłatę zobowiązania, lecz pozbawia go możliwości swobodnego dysponowania częścią środków.

 

Maksymilian Marciniak, prawnik