Aktualności

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON a świadczenia z FGŚP

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawny i korzystający dofinansowania do wynagrodzeń tychże pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może ubiegać się również o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), przewidzianego w art. 15g ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej. Nie ma jednak możliwości otrzymania dwóch dofinansowań jednocześnie.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych (art. 26b ust. 7).

Powyższego wyłączenia nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika (art. 26b ust. 8 ustawy ):

  • ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
  • z dochodów publicznych (wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki wypłacone z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników stanowią środki publiczne. Nie są to jednak środki publiczne, mieszczące się w katalogu środków dozwolonych, o których mowa w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji (czyli takich, które dopuszczają dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON do tej części kosztów płacy, które zostały poniesione z tych środków publicznych).

Dlatego też pracodawca, który otrzymał dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy powinien wykazać kwotę wsparcia z FGŚP w pozycji 53 załącznika INF-D-P.

Po wykazaniu wsparcia z FGŚP możliwym będzie wyliczenie kwoty, jaka zostanie wypłacona z PFRON. Wartość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON będzie równa najniższej kwocie spośród:

  • kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON, ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (poz. 51 formularza INF-D-P);
  • kwoty kosztów płacy pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty z FGŚP (poz. 52-53 formularza INF-D-P);
  • limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (poz. 54 formularza INF-D-P).

Co ważne pracodawca, który korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionemu pracownikowi, jest zobligowany wykazać w formularzu faktyczny – obniżony wymiar czasu pracy. Obniżenie wymiaru wynikającego z porozumienia zawartego przez pracodawcę z pracownikami na podstawie art. 15g ust. 11 ustawy o tarczy antykryzysowej oznacza również obniżenie kwoty bazowej dofinansowania z PFRON, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Co również istotne obniżenie wymiaru czasu pracy ma wpływ na sposób wyliczenia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla celów dofinansowania z PFRON. Zgodnie bowiem z art. 26a ust. 1a ustawy o rehabilitacji: „Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%”.

 

radca prawny Marta Strzecha-Bociąga