Aktualności

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych od starosty – Art. 15zze ustawy o COVID-19

Komu przysługuje?

1. organizacji pozarządowej, w tym stowarzyszeniem i fundacjom lub

2. podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do jakich wynagrodzeń?

  1. do pracowników
  2. do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Jakie warunki należy spełnić?

  1. Musi nastąpić spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID o co najmniej 30 % oraz
  2. Nie można zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.

Co należy rozumieć przez spadek przychodów i jak się go oblicza?

Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Na jaki okres jest przyznawane?

Na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku i jest wypłacane co miesiąc.

O jaką kwotę dofinansowania można się ubiegać?

Wysokość kwoty dofinansowania zależy od wysokości spadku przychodów z działalności statutowej. Jeżeli jest to spadek o:

1) co najmniej 30%

dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika czyli nie więcej niż 1.300 zł i składki ZUS w wysokości 50%.

2) co najmniej 50%

dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; czyli kwotę czyli 1.820 zł. i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70%.

3) co najmniej 80%

dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, czyli kwotę – czyli 2.340 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 90%.

Czy musze zatrudniać? 

Utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Co jeśli nie dotrzymam warunku zatrudnienia pracowników objętych umową?

W przypadku niedotrzymania warunku zatrudnienia zwraca się dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Co należy zrobić aby otrzymać dofinansowanie?

Złożyć wniosek o dofinansowanie a do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dodatkowe informacje

Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

Adwokat Beata Bieniek-Wiera