Aktualności

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla niezatrudniających

Dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, ustawodawca przewidział również dofinansowanie. Poniżej przedstawiam krótki przewodnik po jego zasadach.

 

Komu przysługuje? 

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,

2) w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%

  • przez który rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3) jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w danym miesiącu,

4) nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

5) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

6) nie otrzymał dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

W jakiej wysokości 

W zależności od wysokości spadku obrotów:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – czyli 1300 zł. 

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1820 zł.

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 2340 zł. 

Na jaki okres?

Nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie musi spełnić warunki przedsiębiorca?

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Co jeśli przedsiębiorca nie będzie spełniał tych warunków?

przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać dofinansowanie?

Złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Adwokat Beata Bieniek-Wiera