Aktualności

AFI, ASI, ZASI czyli ograniczenie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce

Dnia 4 czerwca 2016 r. na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2016 r.  (implementującej Dyrektywę 2011/61/UE) uległa zmianie Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (dalej „Ustawa o Funduszach”). Nowe przepisy wprowadziły istotne ograniczenia swobody działalności gospodarczej polegającej na pozyskiwaniu kapitału od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu tego kapitału zgodnie z określoną polityka inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów (dalej „Działalność Inwestycyjna”).

Do 4 czerwca 2016 r. działalność spółek handlowych, które w inny sposób niż w formie funduszu inwestycyjnego prowadziły Działalność Inwestycyjną była prowadzona na zasadach ogólnych, co oznacza że działalność tego typu nie była regulowana. Od 4 czerwca 2016 r. obowiązują nowe regulacje istotnie zmieniając warunki funkcjonowania takich podmiotów. 

Do najważniejszych zmian dla spółek handlowych prowadzących Działalność Inwestycyjną należy zaliczyć :

1. Zamknięcie katalogu form prawnych podmiotów prowadzących Działalność Inwestycyjną. Od 4 czerwca 2016 Działalność Inwestycyjna może być wyłącznie prowadzona przez :

  1. Otwarte Fundusze Inwestycyjne (dalej OFI) (ang. UCITS – Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities);
  2. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (dalej AFI) do których zalicza się Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (dalej SFIO), Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), Alternatywne Spółki Inwestycyjne (dalej ASI).

Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej przez podmioty niewymienione powyżej jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Art. 287 Ustawy o Funduszach [Lokowanie aktywów bez zezwolenia]

1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w ustawie wykonuje działalność polegającą na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, aktywów osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych
w drodze propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu, podlega grzywnie do 10.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. Tej samej karze podlega także ten, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Art. 295 Ustawy o Funduszach [Działalność bez wymaganego zezwolenia albo wpisu do rejestru]

Kto bez wymaganego zezwolenia albo wpisu do rejestru wykonuje działalność, o której mowa w art. 32 ust. 2, art. 45 ust. 1, 1a, 2 lub 2a, art. 70e ust. 1 lub art. 209, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. Wymóg uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego dla ASI, których łączna wartość aktywów  przekracza równowartość w złotych kwoty 100.000.000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500.000.000 euro.

3. Wymóg rejestracji w rejestrze zarządzających ASI prowadzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego dla ASI, których łączna wartość aktywów nie  przekracza równowartości w złotych kwoty 100.000.000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500.000.000 euro.

4. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego jako organu sprawującego nadzór nad rynkiem finansowym nad wykonywaniem Działalności Inwestycyjnej przez ASI. Z czego między innymi wynikają obowiązki sprawozdawcze ASI w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawa  z dnia 31 marca 2016 r. ustanowiła okres przejściowy od 4 czerwca 2016 do 4 czerwca 2017 na spełnienie przez podmioty prowadzące Działalność Inwestycyjną i nie będące funduszami inwestycyjnymi nowych wymogów. Do 4 czerwca 2017 podmioty te mogą prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie Działalność Inwestycyjna może być prowadzone jedynie przez Otwarte Fundusze Inwestycyjne oraz Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (w tym Alternatywne Spółki Inwestycyjne). 

W przypadku, gdy podmiot prowadzący Działalność Inwestycyjną w terminie do 4 czerwca 2017 r. złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI, Działalność Inwestycyjna może być prowadzona przez ten podmiot na dotychczasowych zasadach do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie złożonego wniosku. Złożenie wniosku powoduje indywidualne przedłużenie okresu przejściowego dla danego podmiotu.

 

Wspólnik, Radca Prawny Jarosław Rudy