Aktualności

Zmiany w zakazie wprowadzania do obrotu akcji założycielskich

Dnia 1 czerwca 2024 r. zaczną obowiązywać nowe postanowienia Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Uchwała nr 1249/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzająca zmiany została podjęta 16 listopada 2023 r., zatem czasu by oswoić się z jej treścią mieliśmy wystarczająco. 10 maja 2024 r., a więc niecały miesiąc przed wejściem zmian w życie, Giełda Papierów Wartościowych podjęła kolejną uchwałę (Uchwała Nr 581/2024) w sprawie zmian, można powiedzieć doprecyzowującą Uchwałę z 16 listopada 2023 r.

Konkretnie chodzi o dodawany w §3 ustęp 1d dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu akcji założycielskich, w okresie 12 miesięcy od debiutu emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu. W pierwotnej wersji z 16 listopada 2023 r. przepis stanowił, iż Akcje znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy będących założycielami emitenta nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji tego emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Takie brzmienie niedostatecznie precyzyjnie wskazywało kogo należy traktować jako „założyciela”. Wątpliwości mogłyby się pojawić zwłaszcza w przypadku spółek, które stały się spółkami akcyjnymi w wyniku przekształcenia, a wcześniej były np. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady, założycielami spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia są wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem przy pierwotnym brzmieniu ustępu 1d, jako założycieli należałoby również traktować osoby, które nabyły lub objęły udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością już po jej powstaniu, a więc jej założycielami nie są. Co więcej, takie osoby mogły nabyć lub objąć udziały właśnie w związku z planowanym przekształceniem spółki oraz ubieganiem się o wprowadzenie jej akcji do obrotu, a zatem w celach stricte inwestycyjnych. Objęcie akcji takich inwestorów zakazem wprowadzenia do obrotu przez okres 12 miesięcy byłoby niecelowe oraz zapewne sprzeczne z intencją Giełdy Papierów Wartościowych.

Na podstawie uchwały z 10 maja 2024 r., ustęp 1d otrzymał do swej treści kolejne zdanie: Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do podmiotów, które zawiązały spółkę przed jej przekształceniem w spółkę akcyjną, połączeniem lub podziałem, o ile w dniu debiutu pozostają one akcjonariuszami emitenta. Jest to bez wątpienia bardzo potrzebna część nowej regulacji. Precyzuje ona, iż w rozumieniu Giełdy Papierów Wartościowych założycielami są wyłącznie osoby, które pierwotnie zawiązały danego emitenta. Dzięki tej zmianie, inwestorzy, o których mowa w akapicie powyżej, będą mogli uczestniczyć w obrocie od samego początku.

Bez wątpienia, doprecyzowanie wprowadzone Uchwałą Nr 581/2024 należy uznać za potrzebne i pozytywne dla obrotu.

 

Autor

Maksymilian Marciniak

Aplikant radcowski

Maksymilian Marciniak