Aktualności

TARCZA dla turystyki

Po kolejnych edycjach tzw. Tarcz Antykryzysowych, 23 września tego roku Prezydent podpisał ustawę obwołaną tarczą dla turystyki[1], która w istocie stanowi uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej z 2 marca tego roku. Utrzymanie stanu epidemii oraz postępujący wzrost zachorowań sprawiają, że branża turystyczna nadal pozostaje w złej sytuacji finansowej, mimo wzmożenia ruchu przez okres wakacji. Sygnały z rynku wskazywały na potrzebę opracowania pilnych rozwiązań ustawowych, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora turystycznego będą mogli kontynuować działalność.

Jaką pomoc przewiduje ustawa?

Ustawa zakłada rozszerzenie istniejących środków wsparcia, czyli:

1)  dodatkowego świadczenia postojowego,

2)  zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

3)  doprecyzowanie przepisów o voucherach.

Ponadto, ustawa zakłada ustanowienie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który częściowo przejmie odpowiedzialność za zwrot należności wobec klientów i organizatorów turystyki – w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Powstanie też Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma wspierać organizatorów turystyki w przyszłości.

Kto może liczyć na pomoc?

O dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność sklasyfikowaną według PKD jako:

1)  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),

2)  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

3)  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),

4)  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),

5)  Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A.),

6)  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B),

Dodatkowy wymóg dotyczy spadku przychodów o co najmniej 75% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, względem analogicznego miesiąca w 2019 r.

Ten sam katalog przedsiębiorców będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. Również w tym przypadku występuje kryterium spadku przychodów o co najmniej 75%.

Ustawa doprecyzowała zasady realizacji voucherów, które są przyznawane klientom w ramach odwołanych pobytów i wykupionych usług. Zgodnie z nowelizacją, wystawione vouchery podlegają ochronie według zasad zabezpieczenia działalności prowadzonej przez organizatora turystyki. W przypadku ogłoszenia upadłości, poszkodowany klient będzie mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Z perspektywy organizatora turystyki kluczowe jest ustanowienie dwóch funduszy, w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pierwszy z nich, Turystyczny Fundusz Zwrotów, ma na celu odciążenie organizatorów turystyki poprzez wypłatę środków na rzecz klienta, który odwołał wykupioną usługę nie korzystając z opcji otrzymania vouchera. Z kolei Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie służył gromadzeniu środków na przyszłość, na wypadek wystąpienia podobnego wydarzenia jak pandemia COVID-19, które stawia branże turystyczną w bardzo złej sytuacji finansowej.

Podsumowanie.

Wprowadzone rozwiązania mają pomóc najbardziej poszkodowanym przedsiębiorcom z branży turystycznej, a także wspomóc organizatorów imprez turystycznych w związku ze zbliżającym się terminem realizacji zwrotów, przedłużonym przez przepisy Tarczy Antykryzysowej. Podnoszone są głosy, że prawo do dodatkowego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku płatności składek jest skierowane jedynie do wąskiej grupy przedsiębiorców działających w branży, a próg spadku przychodów jest zbyt wysoki. Nie da się ukryć, że w związku kończącym się sezonem letnim przynajmniej część przedsiębiorców z sektora turystycznego stanie przed koniecznością rozważenia dalszej formuły prowadzenia działalności.  

 

radca prawny Adam Madejski 

 

[1] ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  oraz niektórych innych ustaw