Aktualności

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – Tarcza antykryzysowa

Poniżej przedstawiam zwięzłe opracowanie zagadnienia dotyczącego świadczenia postojowego.

Komu przysługuje?

  1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

a) rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020r. oraz:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

2) przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oświadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dzisiaj to jest ok. 15.600 zł)

3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. umowy o pracę

4) gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności

b) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020r. oraz:

1) przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenia postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dzisiaj to jest ok. 15.600 zł)

2) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. umowy o pracę

3) gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju wprowadzeniu działalności

c) do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i:

1) która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art.113ust.1 i9 ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z2020r. poz.106)

2) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. umowy o pracę

3) gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju wprowadzeniu działalności

  1. Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę oświadczenie usług, albo umowę o dzieło, jeżeli:

a) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1lutego 2020r

b) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek oświadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dzisiaj to jest ok. 15.600 zł)

c) jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. umowy o pracę

d) gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju wprowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

W jakiej wysokości ?

  1. Dla osoby określonej w pkt 1 a) i b) powyżej – 2080 zł
  2. Dla osoby określonej w pkt 1 c) powyżej w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020r.
  3. Dla osoby określonej w pkt 2 powyżej – 2080 zł – chyba, że:
  • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek oświadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych

Co trzeba zrobić?

Złożyć wniosek do ZUS:

  1. przedsiębiorcy – samodzielnie RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność
  2. osoby wykonujące umowę cywilnoprawną – RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający), za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego, który musi złożyć oświadczenie potwierdzające:

a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu   przestoju wprowadzeniu działalności,

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,

c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek oświadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dzisiaj to jest ok. 15.600 zł)

d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;

e) kopię umów cywilnoprawnych.

Jaki jest termin złożenia wniosku?

Wnioski oświadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Ile razy dostanę świadczenie postojowe?

Raz. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego ale nie musi.

 

adwokat Beata Bieniek Wiera