Aktualności

Raport w sprawie sankcji nałożonych na Emitentów przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu

Od ponad roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza zmiany mające na celu zwiększenie przejrzystości ofert prywatnych i ochrony inwestorów na rynku NewConnect.

Wprowadzono bardziej restrykcyjne przepisy, którym podlegają emitenci, a także zwiększono wysokość kar, które organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może nałożyć na Emitentów oraz na Autoryzowanych Doradców. Organizator może stosować karę upomnienia, karę pieniężną do 50 tys. zł, zawieszenie notowań spółki lub wykluczenie spółki z ASO.

W 2013 roku jedna ze spółek została zobowiązana do sporządzenia analizy swojej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw na przyszłość.

W 2013 r. nałożono aż 85 kar zawieszenia notowań spółek, a instrumenty finansowe 14 emitentów zostały wykluczone z obrotu.

Dodatkowo aż 18 podmiotów zostało upomnianych, a na 23 zostały nałożone kary pieniężne w wysokości ponad 370 tys. zł.

Poniższy wykres obrazuje zmianę tendencji, którą można zaobserwować od chwili wprowadzenia zmian przez GPW.