Aktualności

Działania Zespołu Negocjacyjnego Kancelarii kończą ostry spór spółek giełdowych

W pierwszej połowie maja  2014 r. weszło w życie porozumienie, zawarte pomiędzy naszym Klientem Konsorcjum Stali S.A. oraz inną spółką notowaną na GPW – Bowim S.A.. Dzięki temu Konsorcjum Stali S.A. w okresie 8 lat otrzyma około 30 milionów złotych w ramach odkupu przez Bowim akcji własnych. Sukces naszego Klienta poprzedziły półroczne negocjacje prawne, prowadzone przez pięcioosobowy zespół negocjacyjny Kancelarii.  Zadania zespołu obejmowały oprócz czynności prawnych (procesy sądowe, przygotowanie projektu porozumienia i innych dokumentów,  analizy stanu prawnego itp.) także działania o charakterze negocjacyjnym oraz biznesowym. W rezultacie, mimo początkowo ostrego sporu między stronami, znaleźliśmy rozwiązanie, oparte na modelu negocjacji  określanym   powszechnie jako win-win negotiations.

Szczegóły porozumienia były opisywane w mediach branżowych i w raportach bieżących obu spółek.  

Spór powstał  w II kwartale 2013 r.  w momencie braku realizacji przez Bowim S.A. zobowiązania do odkupienia od Konsorcjum Stali S.A. własnych akcji za kwotę 25 milionów złotych, na warunkach określonych w porozumieniu, zawartym między stronami pod koniec 2010 roku. Mimo, iż informacja o tym zobowiązaniu była regularnie przez 3 lata zamieszczana w dokumentach informacyjnych spółki Bowim S.A., w tym także w jej prospekcie emisyjnym, w chwili, gdy nadszedł termin wykupu akcji spółka  odmówiła jego wykonania. Uzasadniając swoje stanowisko przeciwnik powołał się na opinię jednego z profesorów prawa, który specjalizuje się w zagadnieniach rynku kapitałowego.

Nasza kancelaria najpierw uzyskała kilka korzystnych dla Klienta postanowień sądowych w sprawach dotyczących zabezpieczeń roszczeń, a następnie opracowała strategię negocjacyjną. Realizacja tej strategii doprowadziła do uznania przez Bowim swojego zobowiązania do odkupu akcji własnych wraz z odsetkami, w ratach płatnych miesięcznie przez okres  8 lat. Nasz Klient uzyskał także zabezpieczenia majątkowe wykonania zobowiązania, a jego rozłożenie w czasie pozwala stronie przeciwnej na wypracowanie środków niezbędnych do jego realizacji.