Aktualności

Czy strata uniemożliwia przekształcenie w inną spółkę kapitałową?

Jeden z klientów Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zakończonej procedurze przekształceniowej, wniósł do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nowego podmiotu – przekształconej spółki akcyjnej.

Sąd rejestrowy odmówił jednak wpisu przekształconej spółki, gdyż nie został spełniony warunek określony w art. 577 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego kapitał zakładowy spółki przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd rejestrowy wskazał, że ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby przekształcenia wynika, że kapitał własny spółki przekształcanej jest prawie trzykrotnie niższy od zadeklarowanego kapitału zakładowego spółki przekształconej (spółka przekształcana miała kapitał zakładowy w tej samej wysokości). W tej sytuacji sąd rejestrowy uznał, że majątek spółki przekształcanej nie pokrywał zadeklarowanej wartości kapitału zakładowego spółki przekształconej w dniu sporządzenia dokumentów związanych z przekształceniem.

Spółka nie zgodziła się z tym orzeczeniem i za pośrednictwem Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy wniosła do sądu rejestrowego skargę, zarzucając sądowi rejestrowemu naruszenie art. 577 § 1 pkt 4 KSH poprzez:

  • błędną wykładnię i uznanie, że kapitał własny (aktywa netto) wskazany w sprawozdaniu finansowym spółki przekształcanej powinien być nie niższy niż kapitał zakładowy spółki przekształconej, podczas gdy nie ma wymagania, aby kapitał własny (aktywa netto) wskazany w sprawozdaniu finansowym spółki przekształcanej musiał być nie niższy niż kapitał zakładowy spółki przekształconej, a pojęcia kapitału własnego (aktywów netto) i kapitału zakładowego nie są pojęciami tożsamymi;
  • błędną wykładnie i uznanie, że kapitał zakładowy spółki przekształconej powinien zostać pokryty z majątku spółki przekształcanej podczas gdy przepis ten nie ustanawia wymogu pokrycia kapitału zakładowego spółki przekształconej majątkiem spółki przekształcanej.

Zgodnie z art.  577 § 1 pkt 4 KSH, jednym z wymagań skutecznego przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową jest to, żeby kapitał zakładowy albo kapitał akcyjny spółki przekształconej był nie niższy od kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.

Wskazany przepis dotyczy kapitału zakładowego a nie kapitału własnego. Nie są to wartości tożsame i nie ma ustawowego wymogu, aby były one równe. Wkłady na pokrycie udziałów spółki przekształcanej, zgodnie z art. 163 pkt 2 w zw. z art. 261 KSH, zostały wniesione w całości i zarejestrowane przez sąd rejestrowy. Zmiana formy prawnej nie sprawia, że wpłaty na akcje w spółce przekształconej muszą zostać ponownie wniesione (poprzez wniesienie majątku spółki przekształcanej). Spółka wskazała, że taki wymóg powodowałby sytuację, w której wspólnicy spółki przekształcanej musieliby jeszcze raz wnieść wpłaty na kapitał zakładowy, który już raz został wniesiony przez wspólników.

Interpretacja zastosowana przez sąd rejestrowy stała w sprzeczności z zasadą kontynuacji i nakazywała traktować spółkę przekształconą jako spółkę „nową”, a nie tożsamą ze spółką przekształcaną, jednak występującą pod inną formą prawną. Taka interpretacja nakazywałaby również konieczność badania majątku spółki pod względem zdolności aportowej, gdyż konieczność pokrycia akcji w spółce przekształconej wiązałaby się z koniecznością wniesienia aportu (majątku spółki przekształcanej). KSH nie przewiduje jednak takich wymogów.

Konieczność kapitalizacji kapitału własnego (aktywów netto) powstaje jedynie w momencie, gdy spółka przekształcona ma mieć kapitał zakładowy wyższy niż spółka przekształcana. Takie podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się z emisją nowych akcji lub udziałów, które nie były poprzednio pokryte przez wspólników spółki przekształcanej i mogą one zostać pokryte z nadwyżki kapitału własnego spółki przekształcanej.

Sąd rejestrowy w pełni zgodził się z wniesioną skargą i ostatecznie wpisał spółkę przekształconą do rejestru przedsiębiorców KRS. Należy zatem uznać, że strata spółki kapitałowej nie wyklucza jej przekształcenia. Sytuacja, w której kapitał własny (aktywa netto) jest niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej nie stanowi naruszenia art. 577 § 1 pkt 4 KSH.

 

Autor

Maciej Marzec

Aplikant radcowski, Certyfikowany Doradca ASO

Maciej Marzec