Należymy do
Należymy do Ally Law

Zasady współpracy

Naszą współpracę z Klientami regulujemy umową o świadczeniu usług prawnych. Zakres naszych działań czyli przedmiot umowy dzielimy na dwa rodzaje:

  1. Obsługa prawna stała (OPS) – zazwyczaj dotyczy całej działalności firmy lub jej części
  2. Obsługa prawno-projektowa (OPP) – jest nakierowana na osiągnięcie wyznaczonego przez klienta celu

By ułatwić naszym Klientom podjęcie decyzji o sposobie wynagrodzenia, stworzyliśmy trzy modele rozliczenia wykonywanych usług:

Model I - rozliczenie wg czasu wykonywania usług

Mając na uwadze Klientów, których zapotrzebowanie na doradztwo prawne ma charakter zmienny, stworzyliśmy pierwszy wariant rozliczenia. To model najczęściej stosowany przy obsłudze prawnej stałej (OPS), kiedy trudno oszacować czas realizacji przedmiotu umowy.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi obliczamy jako iloczyn stałej stawki godzinowej oraz czasu wykonywania usług. Rozliczenie następuje zazwyczaj w okresach miesięcznych na podstawie faktury, do której załącznikiem jest szczegółowy wykaz wykonywanych czynności, zawierający:

  • Datę (dzień) wykonania
  • Opis wykonywanej czynności
  • Czas wykonania czynności w minutach
  • Imię i nazwisko prawnika, wykonującego daną czynność

Stawka godzinowa podlega negocjacji w zależności od stopnia złożoności i wolumenu świadczonych usług. Stawka może być także ustalona w zmiennej wysokości - proponujemy tutaj dwa rodzaje rozwiązań.

Pierwsze rozwiązanie polega na tym, że Klient z góry zamawia określoną liczbę godzin, nabywając pewnego rodzaju abonament. Stawka za godziny objęte abonamentem jest obniżona w stosunku do stawki, którą Klient płaci od momentu, gdy wykonywane na jego rzecz usługi przekraczają zamówioną liczbę godzin.

Drugie rozwiązanie proponujemy w sytuacji gdy ilość godzin pracy Kancelarii może ulegać znacznym wahaniom w zależności od zmiennych potrzeb Klienta. Proponujemy wtedy obniżenie stawki godzinowej od momentu, gdy czas naszej pracy przekroczy pewną z góry określona liczbę godzin, co powoduje, że cena naszych usług obniża się w miarę, jak Klient więcej tych usług zamawia.

Model II - rozliczenie ryczałtowe

Dla Klientów, którzy preferują możliwie najdokładniejsze zaplanowanie kosztów obsługi prawnej, przygotowaliśmy wariant drugi. To rozwiązanie, które stosujemy w sytuacji, gdy możemy określić pracochłonność usług prawnych – wówczas podajemy konkretną kwotę wynagrodzenia za naszą pracę.

Przy obsłudze prawnej stałej (OPS) do umowy wprowadzamy  stałą miesięczną opłatę ryczałtową, która jest niezależna od tego, czy w rzeczywistości przepracowana ilość godzin w danym miesiącu jest większa czy mniejsza, niż zakładaliśmy.

Przy obsłudze prawnej projektowej (OPP) do umowy wprowadzamy całkowitą kwotę wynagrodzenia, której zmiana może być dokonana jedynie w formie uzgodnionego z klientem aneksu. Dodatkowo, w sytuacji, gdy obsługa prawna dotyczy projektu o dłuższym horyzoncie czasowym (np. kilkuletniego projektu inwestycyjnego), umowa przewiduje podział projektu na etapy, a wynagrodzenie wypłacane jest częściowo po zakończeniu każdego etapu.

Przy rozliczeniu ryczałtowym oferujemy naszym Klientom ciekawe rozwiązanie dodatkowe. Polega ono na tym, że Klient rozlicza się z Kancelarią wg stawki godzinowej, ale Kancelaria zobowiązuje się, że łączna wartość usług nie przekroczy z góry określonej kwoty. Rozwiązanie to łączy zalety systemu rozliczenia wg stawki godzinowej, gdzie Klient płaci tylko za rzeczywiście wykonane przez prawnika czynności, z jednoczesnym zagwarantowaniem sobie, że łączna kwota do zapłaty na rzecz Kancelarii nie przekroczy wielkości założonej w budżecie.

Model III - rozliczenie w postaci premii za sukces (success fee)

Ten model stosujemy wyłącznie przy obsłudze prawnej projektowej (OPP), a stworzyliśmy go dla Klientów, którzy chcą ściśle zdefiniować swój cel (sukces) do osiągnięcia. Cele dzielimy na dwie grupy:

  1. Cel, polegający na osiągnięciu konkretnego i wymiernego rezultatu pozytywnego – na przykład: przejęcie innej spółki, wynegocjowanie korzystnego kontraktu, zakup udziałów lub akcji, zakup nieruchomości, zawarcie układu z wierzycielami, wygranie przetargu, windykacja wierzytelności.
  2. Cel, polegający na uniknięciu konkretnego i wymiernego rezultatu negatywnego – na przykład: ochronienie członków zarządów spółek przed odpowiedzialnością cywilną i karną, zablokowanie próby wrogiego przejęcia przez inną firmę, uniknięcie zapłaty odszkodowania na rzecz swojego kontrahenta, podważenie niekorzystnej decyzji organów skarbowych, obrona przed egzekucją zobowiązań, odrzucenie wniosku wierzycieli o upadłość firmy.

Nasze wynagrodzenie obliczane jest w dwóch częściach.

Pierwsza część wynika zazwyczaj z iloczynu stawki godzinowej, obniżonej o około 50% oraz czasu wykonywania usługi prawnej. W skrajnych przypadkach stosowania tego modelu ta część wynagrodzenia ma charakter minimalny, bądź wręcz symboliczny. Jeżeli jest możliwe określenie przybliżonej pracochłonności naszej usługi, ta część wynagrodzenia może być określona również w formie ryczałtu.

Druga część jest zależna od wymiernego efektu oraz uzgodnionego wskaźnika procentowego, które wyraża niejako nasz udział w efekcie (sukcesie) klienta. Jeśli sukces nie zostanie osiągnięty, Klient nie płaci tej części wynagrodzenia.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję