Należymy do
Należymy do Ally Law

Szybsza rejestracja spółek od 1 grudnia 2014r.?

Od 1 grudnia 2014 wejdą w życie zmiany, które docelowo mają ułatwić i przyśpieszyć rejestrację w KRS. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1161)., będą dotyczyć nie tylko rejestracji spółek, ale również innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS i zaczną obowiązywać z początkiem grudnia 2014 r. Ustawodawca postawił sobie za cel zmniejszyć ilość formalności występujących w trakcie postępowania rejestrowego.

Spółki będą składać stosowne formularze KRS oraz dokumenty potrzebne do wpisu. Dzięki integracji systemu teleinformatycznego KRS z rejestrem REGON oraz CRP-KEP, wnioskodawca wraz z postanowieniem o wpisie do KRS otrzyma zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz REGON. Przedsiębiorca będzie również zwolniony od obowiązku składania zgłoszenia w ZUS formularza ZUS-ZPA, „wyręczy” nas  w tym sąd rejestrowy, który prześle stosowne zgłoszenie.

Wpis w przedmiocie NIP i REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w KRS po przekazaniu z CRP-KEP i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wpis NIP i REGON do KRS nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ciągu 21 dni od dnia wpisu do KRS wpisane podmioty będą musiały dokonać w US oraz w GUS tzw. zgłoszenia uzupełniającego. Zgłoszenie to obejmuje podanie następujących informacji:

  • w przypadku GUS: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada;
  • w przypadku US: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Najwyżej 10 pozycji PKD zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej.

Podmioty występujące z wnioskiem o wpis do KRS będą mogły wskazać w treści zgłoszenia nie więcej niż 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Powyższe oznacza, że ograniczenie liczbowe wpisywanych kodów PKD dotyczy jedynie informacji zgłaszanych do sądu rejestrowego. Ograniczenie to, w żadnym wypadku nie odnosi się do zapisów umowy spółki (statutu), które co do zasady mogą zawierać dowolną ilość kodów PKD.

Powrót

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję